Fetih SuresiFetih Suresi, İçinde İslâm'ın elde edeceği fetih, başarı ve zaferden bahsedildiği için Fetih adını alan bu sûre, hicretin altıncı yılında Hudeybiye antlaşması dönüşünde Mekke ile Medine arasında inmiş ve Medine'de inen sûrelerden sayılmıştır; 29 (yirmidokuz) âyettir.

Bismillahirrahmanirrahim

1. Ayet : İnna fetahna leke fetham mübına

Anlamı : Doğrusu biz sana apaçık bir fetih ihsân ettik.

2. Ayet : Li yağfira lekellahü ma tekaddeme min zembike ve ma teahhara ve yütimme nı'metehu aleyke ve yehdiyeke sıratam müstekıyma

Anlamı : Böylece Allah senin geçmiş ve gelecek günahını bağışlar. Sana olan nimetini tamamlar ve seni doğru yola iletir.

3. Ayet : Ve yensurakellahü nasran azıza

Anlamı : Ve sana Allah, şanlı bir zaferle yardım eder.
fetih suresi

4. Ayet : Hüvellezı enzeles sekınete fı kulubil mü'minıne li yezdadu imanem mea ımanihim ve lillahi cünudüs semavati vel ard ve kanellahü alımen hakıma

Anlamı : İmanlarına iman katsınlar diye müminlerin kalplerine güven indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah bilendir, herşeyi hikmetle yapandır.

5. Ayet : Li yüdhılel mü'minıne vel mü'minati cennatin tecrı min tahtihel enharu halidıne fıha ve yükeffira anhüm seyyiatihim ve kane zalike ındellahi fevzen azıyma

Anlamı : Mümin erkeklerle mümin kadınları, içinde ebedi kalacakları, altlarından ırmaklar akan cennetlere koyması, onların günahlarını örtmesi içindir. İşte bu, Allah katında büyük bir kurtuluştur.

6. Ayet : Ve yüazzibel münafikıyne vel münafikati vel müşrikıne vel müşrikatiz zannıne billahi zannez sev' aleyhim dairatüs sev' ve ğadıbellahü aleyhim ve leanehüm ve eadde lehüm cehennem ve saet masıyra

Anlamı : Ve o Allah hakkında kötü zanda bulunan münâfık erkeklere ve münâfık kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklere ve ortak koşan kadınlara azap etmesi içindir. Kötülük onların başlarına gelmiştir. Allah onlara gazap etmiş, lânetlemiş ve cehennemi kendilerine hazırlamıştır. Orası ne kötü bir yerdir!

7. Ayet : Ve lillahi cünudüs semavati vel ard ve kanellahü azızen hakıma

Anlamı : Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

8. Ayet : İnna erselnake şahidev ve mübeşşirav ve nezıra

Anlamı : Şüphesiz biz seni, şâhit, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.

9. Ayet : Li tü'minu billahi ve rasulihi ve tüazziruhu ve tuvekkiruh ve tusebbihuhu bükreten ve ezıyla

Anlamı : Ki, Allah'a ve Resulüne iman edesiniz, ve bunu takviye edip, O'na saygı gösteresiniz ve sabah akşam O'nu tesbih edesiniz.

10. Ayet : İnnellezıne yübayiuneke innema yübayiunellah yedüllahi fevka eydıhim fe men nekese fe innema yenküsü ala nefsih ve men evfa bi ma ahede aleyhüllahe fe se yü'tıhi ecran azıyma

Anlamı : Herhalde sana bey'at edenler ancak Allah'a bey'at etmektedirler. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Kim ahdi bozarsa ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Kim de Allah'a verdiği ahde vefa gösterirse Allah ona büyük bir mükâfat verecektir.

11. Ayet : Se yekulü lekel mühallefune minel a'rabi şeğaletna emvalüna ve ehluna festağfir lena yekulune bi elsinetihim ma leyse fi kulubihim Kul fe mey yemlikü leküm minellahi şey'en in erade biküm darran ev erade biküm nefa bel kanellahü bima ta'melune habıra

Anlamı : Yakında a'râbilerden geri kalmış olanlar sana diyecekler ki, "Mallarımız ve ailelerimiz bizi alıkoydu. Allah'tan bizim bağışlanmamızı dile." Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylerler. De ki: Allah size bir zarar gelmesini dilerse veya bir fayda elde etmenizi isterse O'na karşı kimin bir şeye gücü yetebilir? Hayır! Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

12. Ayet : Bel zanentüm el ley yenkaliber rasulü vel mü'minune ila ehlıhim ebedev ve züyyine zalike fı kulubiküm ve zanentüm zannes sev' ve küntüm kavmen bura

Anlamı : Aslında siz Peygamber ve müminlerin, ailelerine geri dönmeyeceklerini sanmıştınız. Bu sizin gönüllerinize güzel göründü de kötü zanda bulundunuz ve helâki hak etmiş bir topluluk oldunuz.

13. Ayet : Ve mel lem yü mim billahi ve rasulihı fe inna a'tedna lil kafirıne seıyra

Anlamı : Kim Allah'a ve Rasulüne iman etmezse şüphesiz biz, kâfirler için çılgın bir ateş hazırlamışızdır.

14. Ayet : Ve lillahi mülküs semavati vel ard yağfiru li mey yeşaü ve yüazzibü mey yeşa' ve kanellahü ğafurar rahıyma

Anlamı : Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O, dilediğini bağışlar dilediğini azaplandırır. Allah çok bağışlayan çok merhamet edendir.

15. Ayet : Se yekulül mühallefune izen talaktüm ila meğanime li te'huzuha zeruna nettebı'küm yürıdune ey yübeddilu kelamellah kul len tettebiuna kezaliküm kalellahü min kabl fe se yekulune bel tahsüdunena bel kanu la yefkahune illa kalıla

Anlamı : Siz ganimetleri almak için gittiğinizde geri kalanlar: "Bırakın biz de arkanıza düşelim." diyeceklerdir. Onlar, Allah'ın sözünü değiştirmek isterler. De ki: Siz bizimle gelemeyeceksiniz. Allah daha önce böyle buyurmuştur. Onlar size: "Bizi kıskanıyorsunuz." diyeceklerdir. Bilakis onlar, pek az anlayan kimselerdir.

16. Ayet : Kul lil muhallefıne minel a'rabi se tüd'avne ila kavmin ülı be'sin şedıdin tükatilunehüm ev yüslimun fe in tütıy'u yü'tikümüllahü ecran hasena ve in tetevellev kema tevelleytüm min kablü yüazzibküm azaben elıma

Anlamı : A'rabilerin geri bırakılmış olanlarına de ki: Siz yakında çok kuvvetli bir kavme karşı savaşmaya çağırılacaksınız. Onlarla savaşırsınız veya müslüman olurlar. Eğer itaat ederseniz, Allah size güzel bir mükâfat verir. Ama önceden döndüğünüz gibi yine dönecek olursanız sizi acıklı bir azaba uğratır.

17. Ayet : Leyse alel a'ma haracüv ve la alel a'raci haracüv ve la alel meriydı harac ve mey yütıılahe ve rasulehu yüdhılhü cennatin tecrı min tahtihel enhar ve mey yetevelle yüazzibhü azaben elıma

Anlamı : Köre vebal yoktur, topala da vebal yoktur, hastaya da vebal yoktur. Bununla beraber kim Allah'a ve peygamberine itâat ederse, Allah onu, altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Kim de geri kalırsa, onu acı bir azaba uğratır.

18. Ayet : Le kad radıyallahü anil mü'minıne iz yübayiuneke tahteş şecerati fe alime ma fı kulubihim fe enzeles sekınete aleyhim ve esabehüm fethan karıba

Anlamı : Andolsun o ağacın altında (Hudeybiye'de) sana bey'at ederlerken Allah, müminlerden razı olmuştur. Kalplerinde olanı bilmiş onlara güven indirmiş ve onları pek yakın bir fetih ile mükâfatlandırmıştır.

19. Ayet : Ve meğanime kesiraten ye’huzuneha ve kânallahü aziyzen hakiyma

Anlamı : Allah onları elde edecekleri birçok ganimetlerle de mükâfatlandırdı. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

20. Ayet : Ve adekümüllahü meğanime kesiraten te'huzuneha fe accele leküm hazihı ve keffe eydiyen nasi anküm ve li tekune ayetel lil mü'minıne ve yehdiyeküm sıratam müstekıyma

Anlamı : Allah size, elde edeceğiniz birçok ganimetler vaad etmiştir. Bunu size hemen vermiş ve insanların ellerini sizden çekmiştir ki bu, müminlere bir işaret olsun ve Allah sizi doğru yola iletsin.

21. Ayet : Ve uhra lem takdiru aleyha kad ehatallahü biha ve kanellahü ala külli şey'in kadıra

Anlamı : Bundan başka sizin güç yetiremediğiniz, ama Allah'ın sizin için kuşattığı ganimetler de vardır. Allah herşeye kâdirdir.

22. Ayet : Ve lev katelekümüllezıne keferu le vellevül edbara sümme la yecidune veliyyev ve la nesıyra

Anlamı : Eğer kâfirler sizinle savaşsalardı arkalarına dönüp kaçarlardı. Sonra bir dost ve yardımcı da bulamazlardı.

23. Ayet : Sünnetellahilletı kad halet min kabl Ve len tecide li sünnetillahi tebdıla

Anlamı : Allah'ın öteden beri gelen kanunu budur. Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın.

24. Ayet : Ve hüvellezı keffe eydiyehüm anküm ve eydiyeküm anhüm bi batni mekkete mim ba'di en azferaküm aleyhim ve kanellahü bi ma ta'melune basıyra

Anlamı : O sizi onlara karşı muzaffer kıldıktan sonra Mekke'nin göbeğinde onların ellerini sizden, sizin ellerinizi de onlardan çekendir. Allah, yaptıklarınızı görendir.

25. Ayet : Hümüllezıne keferu ve sadduküm anil mescidil harami vel hedye ma'kufen ey yeblüğa mehılleh ve lev la ricalüm mü'minune ve nisaüm mü'minatül lem ta'lemuhüm en tetauhüm fe tüsıybeküm minhüm mearratüm bi ğayri ılm li yüdhılellahü fı rahmetihı mey yeşa' lev tezeyyelu le azzebnellezıne keferu minhüm azaben elıma

Anlamı : Onlar inkâr eden ve sizin Mescid-i Haram'ı ziyaretinizi ve bekletilen kurbanların yerlerine ulaşmasını men edenlerdir. Eğer kendilerini henüz tanımadığınız mümin erkeklerle, mümin kadınları bilmeyerek ezmek suretiyle bir vebalin altında kalmanız ihtimali olmasaydı, Allah savaşı önlemezdi. Dilediklerine rahmet etmek için Allah böyle yapmıştır. Eğer onlar birbirinden ayrılmış olsalardı elbette onlardan inkâr edenleri elemli bir azaba çarptırırdık.

26. Ayet : İz cealellezıne keferu fi kulubihimül hamiyyete hameyyetel cahiliyyeti fe enzelellahü sekınetehu ala rasulihi ve alel mü'minıne ve elzemehüm kelimetet takva ve kanu ehakka biha ve ehleha ve kanellahü bi külli şey'in alıma

Anlamı : O zaman inkâr edenler, kalplerine taassubu, câhiliyet taassubunu yerleştirmişlerdi. Allah da elçisine ve müminlere sükûnet ve güvenini indirdi. Onları takva sözü üzerinde durdurdu. Zaten onlar buna pek layık ve ehil kimselerdi. Allah herşeyi bilendir.

27. Ayet : Le kad sadekallahü rasulehür ru'ya bil hakk le tedhulünnel mescidel harame in şaellahü aminıne muhallikıyne ruuseküm ve mükassıriyne la tehafun fe alime ma lem ta'lemu fe ceale min duni zalike fethan karıba

Anlamı : Andolsun ki Allah, elçisinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse siz güven içinde başlarınızı tıraş etmiş ve saçlarınızı kısaltmış olarak, korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinzi bilir. İşte bundan önce size yakın bir fetih verdi.

28. Ayet : Hüvellezı ersele rasulehu bil hüda ve dınil hakkı li yuzhirahu aled dıni küllih Ve kefa billahi şehıda

Anlamı : Bütün dinlerden üstün kılmak üzere, Peygamberini hidayet ve hak din ile gönderen O'dur. Şahit olarak Allah yeter.

29. Ayet : Muhammedür rasulüllah vellezıne meahu eşiddaü alel küffari ruhamaü beynehüm terahüm rukkean süccedey yebteğune fadlem minellahi ve rıdvana sımahüm fı vücuhihim min eseris sücud zalike meselühüm fit tevrati ve meselühüm fil incıl ke zer'ın ahrace şat'ehu fe azerahu festağleza festeva ala sukıhı yu'cibüz zürraa li yeğıyza bihimül küffar veadellahüllezıne amenu ve amilus salihati minhüm mağfiratev ve ecran azıyma

Anlamı : Muhammed Allah'ın elçisidir. Onun yanında bulunanlar da kâfirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler. Onları rükûa varırken secde ederken görürsün. Allah'tan lütuf ve rıza isterler. Yüzlerinde secdelerin izinden nişanları vardır. Bu, onların Tevrat'taki vasıflarıdır. İncil'deki vasıfları da şöyledir: Onlar filizini yarıp çıkarmış, gittikçe onu kuvvetlendirerek kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzerler ki bu, ziraatçıların da hoşuna gider. Allah böylece onları çoğaltıp kuvvetlendirmekle kâfirleri öfkelendirir. Allah inanıp iyi işler yapanlara mağfiret ve büyük bir mükâfat vaad etmiştir.

 Hata Bildir  FaceBook ta paylaş


Yorumları ve Tartışma Forumları
İsminiz :
Yorumunuz :
E - Posta Adresiniz ( Site de Yayınlanmaz)
Yorumunuza gelen cevapları takip etmek istiyorsanız, E - Posta adresinizi girmelisiniz.
Güvenlik : Kırmızı renk ile yazılan sayıyı girin

263 Yorum Yapılmış "Fetih Suresi"hüseyın sarı
08.02.2016
bu sureyı önce resulu ekremin ve onun ümmetinin ve şuanda törerle mucadele edn güvenlik güçlerimize vatannı korumak için surıyedekı bayır bucak türkme kardeşlerimize ve bütün müslüman kardeşlerimin üzerine zafer kazanmasına şehitlerimizin ruhlarına gönderiyorum AMİN

hüseyın sarı
08.02.2016
bu sureyı önce resulu ekremin ve onun ümmetinin ve şuanda törerle mucadele edn güvenlik güçlerimize vatannı korumak için surıyedekı bayır bucak türkme kardeşlerimize ve bütün müslüman kardeşlerimin üzerine zafer kazanmasına şehitlerimizin ruhlarına gönderiyorum AMİN

Baba Fatih
07.02.2016
Ben once arapca metnini sonra da turkce anlamini okudugum bu guzel sureden hasil olan sevabi once Rasulullahin mubarek ruhuna sonra da terorle mucadele eden, mucadele sirasinda sehit dusen guvenlik guclerimizin ruhuna bagisliyorum.
Mevlam haberdar eyleye ;(

hatice uzun
02.02.2016
yarambi bizim namusumuzu malımızı canımızı koruyan asker ve polisimize sen yardım et onlara fetihler nasib et

muhammed fatih
18.12.2015
Ne güzel bir dinimiz var dimi. Bir birini hiç tanımayan insanlar birbirinden dua istiyor.
Hepimiz Allah tan geldik, Allah a gideceğiz. Babamız bir ( Adem a.s. ) Anamız bir. Eğer inanıyorsanız buda bizi kardeş yapar...
Benim dualarım gerçekten inanan, kendi nefsinden önce kardeşini düşünen, içerisinden geçen kötülüklere karşı koyup ayakta durmaya çalışan kardeşlerimle ve onların istek / talepleriyle beraberdir. Sizde benim için dua edin inşallah. Allah bizlerin, vatanımızın ve koruyucularımızın yar ve yardımcısı olsun inşallah...

enes uysal
17.12.2015
harika programda çok işime yaradı

Mehmet
14.12.2015
19 cu ayet sanki yanlış yazılmış yada başka erlerde yanlış yazılmış

betul
12.12.2015
Allah hepimizin dualarini kabul etsin. Bende universite sinavlarina hazirlaniyorum dua edin simdikten Allah hepinizden razi olsun.. Aminn

öğrenci
24.11.2015
YARIN TEOG SINAVIM VAR DUALARINIZI BEKLİYORUM ŞİMDİDEN ALLAH RAZI OLSUN

nisanur
24.11.2015
anlamlı ve güzell bir dua

AYLİN AYAZ
11.11.2015
ÇOK ÖNEMLİ VE ANLAMLI BİR DUA ALLAH HEPİMİZİN DUALARINI KABUL ETSİN.

şafak
11.11.2015
ALLAH TÜM İNSANLARIN DUASINI KABUL ETSİN BENDE ÇOK ZORLUKLAR ÇEKİYORUM OĞLUM İŞSİZ EVİMİZ YOK GEÇİNMEMİZ ÇOK ZOR GENEDE AYAKDA DURMAYA ÇALIŞIYORUM HERKESİN GÖNLÜNE GÖRE VERSİN

SENGUL kAHVECI
06.11.2015
Yüzlerinde secdelerin izinden nişanları vardır. Bu, onların Tevrattaki vasıflarıdır. İncildeki vasıfları da şöyledir: Onlar filizini yarıp çıkarmış, gittikçe onu kuvvetlendirerek kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzerler ki bu, ziraatçıların da hoşuna gider.bana bu bolumu yrumlarsaniz sevinirim. Allah razi olsun

hasta yakini
09.10.2015
esim cok nadir rastlanan bi kanser turuyle savasiyor.Lutfen esime dua edermisiniz ?

dost
14.09.2015
Huzur Veren Bir Duadır

fetih suresi insanın içine huzur veren bir duadır rabbim tüm mümin kardeşlerimin duasını kabul eylesin amin
  Cevap Yaz    

adı bende saklı
10.09.2015
Bence Çok Hoş

Bence çok hoş bir sure herkese okumasını tavsiye ederim oldukça da faydalı&128515;&128515;
  Cevap Yaz    

Gülçin Anıl
10.09.2015
Askerlemiz İçin

Askerlemiz için her gün 3 defa okuyun
  Cevap Yaz    

sadullah
10.09.2015
Benim Dileğim İçinde Dua Edermisiniz

Allah rızası için benim dileğim içinde dua edermisiniz bende duamı ediyorum ama sizlerden de istiyorum.Allah herkesten razı olsun.
  Cevap Yaz    

efe
09.09.2015
Allah Rızası İçin Bu Kan Dursun

ALLAH rızası için bu kan dursun ve çatışmalar bitsin,daha fazla yürekler yanmasın analar,babalar, bacılar,evlatlar ağlamasın,diye 1 fetih ve 25 kureyş süresi okuyalım.hepinizden sağ duyulu olmanızı bekliyorum.hepimiz kardeşiz.kardeş kardeşi öldürmesin artık yeter.
  Cevap Yaz    

yüksel
08.09.2015
Şehitlerimiz İçin

Şehitlerimiz için Allah rızası için...
  Cevap Yaz    

Serap ALTUN
08.09.2015
((( 3 ))) RAHMÂN VE RAHÎM OLAN YÜCE ALLÂHIMIZ ... TÜRKİYE CUMHÛRİYETİMİZ, VATANIMIZ, ÜLKEMİZ, MEMLEKETİMİZ, MİLLETİMİZ, BAYRAĞIMIZ, EZANIMIZ, NÂMUSUMUZ, HÜRRİYETİMİZ, ŞEREFİMİZ, KANIMIZ, CANIMIZ, MALIMIZ,MÜLKÜMÜZ, ... MİLLÎ VE İNSÂNÎ DEĞERLERİMİZ E KAST EDENLER E KARŞI; ASKERİMİZ, POLİSİMİZ, JANDARMAMIZ VE BÜTÜN GÜVENLİK GÜÇLERİMİZ LE BİRLİKTE VERDİĞİMİZ SAVUNMA MÜCÂDELEMİZ DEN; BİZ İ, BÜTÜN FETİHLERİMİZ DEKİ GİBİ, YİNE SEN GÂLİP ÇIKARIP MAĞFİRET VE MÜKÂFAATN LA ŞEREFLENDİR, HAYIRLISIYLA İNŞÂLLAH ... ÂMÎN

ibrahim
29.08.2015
ALLAH hepinizin, hepimizin yardımcısı olsun

Hasan
10.08.2015
Selamınaleyküm
Yaşım 30.bu güne kadar hiçbir işim rast gitmedi.olmadı yapamadım.bir sevdiğim bekleyenim var.henüz evlenemedik.işleri yoluna koyamadım.Allah a dua ediyor ve yalvarıyorum.Sizden tek ricam bir kerecik benim için dua etmeniz.Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun.teşekkürler...

güneş
07.08.2015
oğlum işsiz iş arıyor dualarınıza ihtiyacım var hergün okumaya devam ediyorum ümmeti müslümanlara Allah razı olsun

AHMET CAN
05.08.2015
İŞE GİRMEK İSTİYORUM DUALARINIZA İHTİYACIM VAR HEPİNİZDEN ALLAH RAZI OLSUN

sdfdf
27.07.2015
Bir yakınımız yoğun bakımda yatıyor 2 tane küçük çocuğu var lütfen dua edin

Ahmet K.
09.07.2015
Okumuş olduğum süreyi Allah(c.c.) şifa bekleyenlere, sınava gireceklere ve vefat etmişlere ve bizlere hediye eylesin. Amin.

hüseyin
07.07.2015
çocuğumun ve tüm hastaların şifası için dua ediniz inşallah ALLAH hepinizden razıolsun.

Melike
06.07.2015
Benim de çocuğum var eşimin işi için beni de ekleyin duanıza allah rızası için, hepinizin dilekleri kabul olsun

erdem
02.07.2015
ben yakın zamanda iflas ettim dualarınıza bende muhtacım canlar esirgemeyin dualarınıza muhtacım

Irmak
26.06.2015
Işim icin ben de dua bekliyorum kardeslerim. Allah yar ve yardimcimiz olsun. Dua edenden de etmeyenden de razi olsun.

yücel
18.06.2015
kendisinden çok yakınını bir tanıdığını düşünen insanlarla dolu burası. allah hepinizi mağfiret yağmurlarıyla ıslatsın. allah hepinizden razı olsun.allahın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun inşaallah.

ömer
13.06.2015
Alah rızası için banada dua edermisiniz bu gün bursluluk sınavına girecemde.

ömer
13.06.2015
Alah rızası için banada dua edermisiniz bu gün bursluluk sınavına girecemde.

Mehmet Atakan Kalkar
12.06.2015
pazar günü lys sınavına giriyorum.Dualarınıza ihtiyacım var.ALLAH herkesden razı olsun.

MUTLU
09.06.2015
ALLAH YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN BU CUMA NAMAZDA ALLAH KISMET EDERSE HEPİNİZE DUA BENDEN SİZDE DUA EDİN

Ömer Faruk Aksu
09.06.2015
Ümmeti Muhammedin şu günlerde hep okuması gereken sure. Kurtuluşumuz için en güzel sure budur.

leyla
05.06.2015
çok güzel insanın içi ferahlıyor by ayetleri okudugunda bindefa hamd ve şükür bize islam dini vaat etiği için rabbime

Melis
04.06.2015
İnşaallah her kesin derdi ve sıkıntısı su olup akıp gider sınava gideceklere ALLAH zihin açıklığı versin

Hikmet
03.06.2015
S.a Herkese ilk Ayeti fırsat buldukça okunmasını tavsiye ederim orjinal dilde inne fettehna leke fetham mübine : şüpesiz biz sana apaçık(başarı zafer ) Verdik. Herşey degişiyor olumlu yönde cok şükür ben faydasını gördüm görüyorum umarım sizde görürsünüz.

zeynep
29.05.2015
bi arkadaşım çok zor durumda lütfen bu yorumu görürseniz onun içinde dua edin. Allah razı olsun

zeynep
29.05.2015
bi arkadaşım çok zor durumda lütfen bu yorumu görürseniz onun içinde dua edin. Allah razı olsun

CEMİL
06.05.2015
Rabbim herkese gönlüne göre versin. Bütün mümin kardeşlerimi her türlü kazadan beladan siyanet buyursun, Şaşıranlara istikamet ihsan etsin, Darda kalnlara , yolda kalanlara,yardıma muhtaç olanlara Rahmetiyle muamele etsin. Çoluğumuzu çocuğumuzu, Devletimizi Milletimizi ve Bütün insanları korusun inşallah Amin.

kerem
29.04.2015
Allah herkesin duasini kabul eder insallah

sena
29.04.2015
inşallah Allah dualarımı kabul eder

zeynep
28.04.2015
herkese başarılar diliyorum

mazlum dogan
23.04.2015
6 gün sonra teog sınavım var.allah rızası için okurmursu nuz beni için?

erkan
22.04.2015
hey müslüman kardeşlerim ülkemizin refahı ve salameti için günde 2 defa feti süresi okuyun.

saki
15.04.2015
ARAPÇASININ DA OLMASINI İSTERDİM. OLMADIĞI İÇİN OKUYAMADIM. BİLGİNİZ OLSUN

kenan
14.04.2015
ben öğrenciyim sınava iki hafta kaldı onun için okumanızı rica ediyorum şimdiden okuyanlara Allah razı olsun

yüksel tunç
13.04.2015
ülkemizin birlik ve beraberliği için ve güçlü olmak için okumaya devam osmanlıda her vatandaş günde bir kez okurmuş

figen
23.06.2014
Benimde ailem icin iki cocugum icin duaniza ihtiyacim var simdiden eden ve etmeyen herkezden allah razi olsun

zeynep
22.06.2014
bende bugün gireceğim sınava. ben herkese okudum sizde bana okurmusunuz ben 12 yaşında bir kız çocuğuyum

pybs
22.06.2014
inşallah bursluluk sınavımı kkazanırım

Yıldırım
17.06.2014
Allah ın Rahmeti ve Bereketi Üzerinde olsun Hülya.

merve
14.06.2014
Yarın universite sinavina girecegim. Insallah basarili olurum. Okuyabildigim kadar okuyacagim. Yorum atan herkes icin de vesile olsun. Umarım hepimiz icin hayirlisi olur.

Betül
13.06.2014
ablam üniversite sınavına girecek lütfen okuyun ve
dua edin Allah rızası için

Betül
13.06.2014
ablam üniversite sınavına girecek lütfen okuyun ve
dua edin Allah rızası için

Hazal
13.06.2014
Bilmiyorum bu yorumumu zamanında örebilecek misiniz ama 2 gün sonra LYS sınavım var Allah rızası için okudukan sonra duanıza benimde adımı eklerseniz sevinirim Allah şimdiden razı olsun umarım dilekleriniz kabul olur

bahar güneş
13.06.2014
Arkadaslar ben yarin lys sinavina girecem bana ve tum girecek olan arkadaşlarimiza dua edelim allah yardimcimiz olsun arkadaslar bana dua edin kurban klayim ban dua edin

nil
10.06.2014
Benim içinde dua edin, allah için.

b
09.06.2014
Astsubay sınavına giricem dualarinizi eksik etmeyin

ender
09.06.2014
müslümanlara reva görülen zülümlerin son bulması niyetiyle okurmusunuz Allah razı olsun

fatoş
06.06.2014
hülyacım senin için 3 defa okuyacağım bu sureyi
şimdiden başarılar...

yuzarsif
03.06.2014
arkadaşlar allah rızası için bana dua edermisiniz günahlarımın affı için.. allah dua bekleyen tüm kardeşlerimizinde duasını kabul buyursun

su
31.05.2014
HÜLYAYA..ben hukuk fak. bitirdim bence baska alanlara heves et cünkü edinecegin meslek günah işlemeksizin asla ve asla para kazanamayacağın bir meslek.sonradan pişman olmak yerine bugün iyice tahlilini yap derim.BUNUN İÇİN FETİH SURESİ OKUMAK NE DERECE CAİZ O DA MECHUL

osman
27.05.2014
s.a fetih süresini muhakak okuyun kardeşlerim.allah yar ve yardımcınız olsun.

Ömer
25.05.2014
Bu hafta bir sınavım var ve bu sınavdan iyi not almam gerekiyor lütfen dua edin.

ayla ataş
24.05.2014
Tüm müminlerden rica ediyorum ablam beyin kanaması geçirdi uyanamıyorum perişanız dualarınızı esirgemeyin Allah rızası için.

hülya
21.05.2014
ben yetim ve öksüz bir kız çocuğuyum.19 temmuzda hukuk fakültesine girebilmem için bir sınava girecem Allah Muhammet aşkına Allah rızası için bana da dua edin çok ihtiyacım lütfen dua edin.şimdeden eden ve etmeyen herkesten Allah razı olsun.lütfen dua edin.

MUHAMMET
20.05.2014
ALLAHSABREDENLERLEOLSUN

ONUR ERSOY
15.05.2014
Abilerim ablalarım bir işimiz var. İçinizde çok sevdiği bir kulun hatrına belki kabul eder. Bu işimiz içinde dua edermisiniz. Allah razı olsun

canan ersoy
11.05.2014
kurban olurum matematk sınavım vr ltf ltf allah için dua edin yalvarırım

seda
01.05.2014
Allah rızası için benim dileğim içinde dua edermisiniz bende duamı ediyorum ama sizlerden de istiyorum.Allah herkesten razı olsun.

Tgs Operation
28.04.2014
S.a hastanede yatan çalışma arkadaşımız için Allah rızası için dua edin.

elif
27.04.2014
Allah rızası için din kardeşlerim ne olur bana da çok dua edin yarın ve ertesi gün teog sınavım var dua edenlerden de etmeyenlerdn de Allah razı olsun şimdiden.

çetin özsoy
27.04.2014
hepinize hediyem olsun

Gizem
25.04.2014
2 gün sonra sınavım var arkadaşlar lütfen benim içinde okuyun okumayanada okuyana şşimdiden teşekkürler.

Hatice
25.04.2014
fetih suresini 33 defa okudum çok faydasını gördüm

şebnem
25.04.2014
arkadaşlar Selamun Aleyküm bugün sınavım var lütfen benim içinde dua edin ALLAH YANINIZDA OLSUN (AMİN)

furkan
20.04.2014
seamun aleyküm

Mehmet
17.04.2014
Selamun Aleyküm. Arkadaşlar yorumları okudum da, herkes kendisi için, arkadaşı-akrabası için dua istemiş. Bu kadar hazıra konmayın. Dinimizde zorluk yoktur çok şükür. Arapça bilmiyorsanız latin harflerini okuyun buda sevaptır. Herkesin duası kabul olsun inşallah ama biraz kendiniz de gayret edin. üzüldüm bu tabloya. Selamun aleyküm.

Nergiz
16.04.2014
tetih süresi uzun ama allah rızası olsun

orhan
13.04.2014
allah rızası için banada dua edermisinizz...

SEFA YILDIRIM
08.04.2014
öncelikle herkese selamün aleyküm ben 9 sınıf ögrençisiyim tek hedefim sbs den yüksek bir puan almaktı ama olmadı şimdi ise derslerime çalışıp iyi bir liseye gitmek sizden istediğim bu yazıyı okuyan herkesten allah rızası için bu duayı bana okuyun bana dua edin hepinizden allah razı olsun

İsmail akkaş
30.03.2014
Arkadaşlar 6nisanda bir sınavım var allah rızası için bana da okuyun. Allah hepinizden razı olsun.

boş ver
28.03.2014
her cuma okuya bilirmisiniz

DAĞLI
28.03.2014
Allah C.C Müslümanlara her şeyin en iyisini vermiş bahşetmiş ama biz müslümanlar neden dinimizi layıkıyla yaşamıyoruz.İslam ülkelerinin hali ne?

bebek
26.03.2014
Bebeğimin şifası için okuyan olursa çok sevinirim.Allah razı olsun.

deniz
24.03.2014
rize büyük köyde teyzemin kocası için okuyoruz. Allah rızası için

Fadime
24.03.2014
Çok güzel bir sure derslerim için dua ettim Allahım ,Rabbim iyşallah kabul eder. Fadime Aydın

mahmut
24.03.2014
öncelikle herkese selamün aleyküm.ben dün 23.03.2014ygs sınavına girdim tek hedefim polis olmak küçüklüğümden beri çok istiyorum polis olmayı bu dünyada en çok istediğim şey vatanıma milletime aileme layık biri olmaktır hayatımı kurtaracak tek sınav budur allah korusun sonucum iyi gelmesse yıkılırım ölürüm sonucumu çok merak ediyorum inş. polislik puanını alırım sizden istediğim tek şey bu yazıyı okuyan herkes lütfen oturup bana dua etsin dua edenlerinde etmeyenlerinde allah gönüllerinde ne varsa versin inş. geleceğim herşeyim bu sınava bağlı allah aşkına bana çok dua edin.bu fetih suresini bana bir öğretmen önerdi allah ondan razı olsun.bende bu gece oturacam inş.sabaha kadar hiç yatmayacam ve hep okuyacam sınav sonucumun iyi gelmesi için ey kardeşlerim abilerim ablalarım yalvarırım bana çok dua edin bu sınav benim için çok önemli allah gönlünüzde ne varsa versin inş.

cihan
23.03.2014
Ygsye giren tüm öğrencilere dua edelim lütfen Buda çok anlamlı çok güzel bir süre Allaha şükür ki biz bunu okuduk sizde okuyun okutun dualarınızı esirgemeyin slm olsun size

ahmet
23.03.2014
ALLAH HEPİMİZİN İÇTEN ETTİĞİ DUALARI KABUL EDER İNŞALLAH BÜTÜN MÜMİN ERKKEKLERLE MÜMİN KADINLARIN GÜNAHLARINI BAĞIŞLAR TÖVBESİNİ KABUL EDER YÜCE YARADAN

gözde
22.03.2014
ben 6 aylık evliyim.kaynanam ve kayınpederimle altlı üstlü oturuyorum.evlendiğimden beri duymadıgım laf kalmadı eşim de onlardan yana her zaman.artık dayanamıyorum eşimı sevıyorum fakat onun hıcbir fedakarlıgını ve ugrasını goremıyorum herseyı ustume yıkıyor.bosanma durumuna geldik.benim için de dua edın ne olursunuz.:(

llllllooo
20.03.2014
24 marta kadar sureyi bi kere okurmusubuz teslim edeceğiniz isim nesime

selda çağlı
20.03.2014
Kızım Aleyna Pazar günü Üniversite sınavına girecek. Allah rızası için bu duayı okumanızı istiyorum teşekkür ederim

ŞEVKET KAYA
19.03.2014
bu duayı öğretmenim Muhammet Ali Yıldız ve tüm tanıdıklarım için okuyorum o bizi dövsede isteği kuran okumammız rabbimizin kitabını okumamız kuran okumaya çalışan arkadaşlarım varsa ne mutlu bize hepinize başarılar diyorum allah dularınızı kabul etsin amin...

merve
19.03.2014
yarın sınavım var Allah rızası için okuyun

orhan
13.03.2014
rabbim bu fetih dunyanın çeşitli yerlerinde yaşayan müslümanlara nasip etsin

derya
13.03.2014
amin

şahin aksoy
12.03.2014
allah R.T.E. zeval vermesin onu zafere ulaştırsın inşallah

arda
10.03.2014
Sure çok güzelmiş

İLYAS
08.03.2014
EŞİM 9 HAFTALIK HAMİLE VE BEBEĞİMİZİN KALBİ ATMIYOR.BU 2.VE 1.CİDEDE KALBİ ATMADI ALDIRMAK ZORUNDA KALDIK DUA EDİN İŞALLAH

ramiz
07.03.2014
tüm din kardeşlerimiz.türkiyem için dua ve eşim selda dua kardeşler tşk

ahmet
22.02.2014
ALLAH HEPİMİZİN DUASINI KABUL ETSİN

ahmet
21.02.2014
bütün müslüman alemi için hayırlı bi iş üzerindeyim sizin dualarınızla birlikte aynı dileklerle duama katılırsanız memun olurum inşallah hep birlikte başarırız

EBRU TÜRKMEN
18.02.2014
Allah razı olsun çok işime yaradı

fatma
17.02.2014
Merhaba Bna 33 tane bu duadan okunmasi gerekiyormus sizden ricam Allah rizasi icin okur musunuz???

ismini vermek istemeyen kişi
14.02.2014
inşallah dualarım kabul olur

merve
08.02.2014
Üniversiteye hazrlanan benim gbi arkadaşlarmın gnlündeki yerleri kazanmalarını nasip et yarabbim

GULAY
04.02.2014
CUMA GUNU KARDESIM EHLIYETINI GECECEK,ALLAH RIZASI ICIN DUA ISTIYORUM,Rabbim bûtûn inanlarin dualarini kabul etsin,kimseleri darda komasin.

MEHMET
20.01.2014
DAYIM CEVA EVİNDE ALLAH RIZASI İÇİN OKUR SANASIZ OKUMAZSANIZDA ALLAH RAZI OLSU N
İSMİ :.SABAHATTİN

aşkın yılmaz
19.01.2014
Allah ım en güzel fetihleri müslüman bizlere nasip etmiş çok şükür

burçin
17.01.2014
ben bir haksızlığa uğradım. Arkamdanda konuştukalrını düşünüyorum. Rabbim haklılığımı ortaya çıkarır inşallah. Sizlerden de dua istiyorum . hakkımda hayırlısının olması için. şimdiden teşekkür ederim

Büşra
17.01.2014
8.sınıfa gidiyorum bildiğiniz gbde sınaf olduk sonuçlarımın iyi çıkmasi icn dua edi şimdiden Allah razı olsun

halim aktaş
11.01.2014
fethi süresini bilmiyorum ama ezberlemeye çalışacağım inşaallah

RAFİYE
08.01.2014
Rabbım SANA EL ACIP DUA EDEN TÜM KULLARININ DUALARINI KABUL ET YARABBİM AMİN

mehtab
04.01.2014
lütfen türkiye için bu sureyi okuyunuz

demet
03.01.2014
yarın çok önemli bir sınava gireceğim bana da dua edin Allah rızası için

Gökhan Boz 55
01.01.2014
Allah kalbinizdeki dualarinizi isteklerinizi arzularinizi Kabul etsin. Hatta rabbim Benden daha cok sizlere versin. Hersey kalbinizce gönlünüzce olsun. Hepinize gurbetten sevgiler saygilar ve selamlar. Allaha emanet olun.

erdem
30.12.2013
Allah rızası için dua edin. iki çocuğum var eşimden ayrılmıştık 2 sene oldu birleşmek için aylardır uğraşıyorum olmuyor. Allah muhammed aşkına dua edin

sabahattin
27.12.2013
allah rızası için yasin yada fetih süresi cezaevinde yatan dayim icin masum old.hakde dosyası yargıtyada inşllah hayırlı sonuç alırsız

Mehmet Nuri
20.12.2013
Arkadaşlar, üniversiteye hazırlanıyorum banada dua ederseniz sevinirim.

Elanur Demirsoy
10.12.2013
arkaşlar ben yarın sınava giriceğim bana dua ederseniz çok sevinirim heycandan dalayı birşeyler yapamıyorum aklımdaki bütün bilgiler gidiyor lütfen banada okuyun şimdiden t.ederim ALLAHIM herkezin duası kabul etsin AMİN

Nur
09.12.2013
Bir yakınım trafik kazasi gecirdi yogun bakimda onun icinde okur musunuz ismi Sami Allah razi olsun hepinizden

Buşra
29.11.2013
Anlamıyla berabermi okuyacaz yoksa sadece arapcasınımı? Cevap yazarsanız çok sevinirim:-) şimdiden teşekürler :-)

Buşra
29.11.2013
Allah razı olsun
işallah sınafa etki eder

ömer yusuf şanverdi
28.11.2013
daha yeni yazdım bu duayı okuycam sizce işe yararmı

selin
27.11.2013
Yarın sınavım var lütfen benim içinde okurmusunuz Allah sizden razı olsun

beyza
27.11.2013
Gercekten tesekkur ederim cok yardimci oldu

gizem
27.11.2013
fetih suresi uzun gördüğümüz gibi ama demekki bir yararı varki uzun ama okuması uzun ama değer okunmaya

Gökhan
26.11.2013
Kardeşim Beyin Kanaması Geçirdi

Kardeşim beyin kanaması geçirdi. Komada ve uyanamıyor.. İsmi Hakan şahin Allah rızası için okuyup dua edermisiniz..

Cevaplar : (4) Kişi Yoruma Cevap Yazdı
1
Güniz Kargı
16.04.2014
Allah şifa versin dua ile
2
Tuğba
24.03.2014
Nasıl oldu kardeşiniz?
3
Ayse Basaran
10.03.2014
Allahim yardimcisi olsun insallah her namazimda dua edicem
4
Hülya
27.11.2013
Allah yardımcısı olsun. Dua ediyorum şimdi. Allahım çok büyük sizlere bağışlasın en kısa zamanda sağlıkla aranıza katılsın inşallah...

  Cevap Yaz    

derya
23.11.2013
Arkadaşlar Eşimden Ayrılacağım

arkadaşlar eşimden ayrılacağım benim içinde okurmusunuz ondan boşanmak istşyorum çünkü annesi ile bana eziyet ediyor rabbim beni kurtuluşa erdirsin amin

Cevaplar : (3) Kişi Yoruma Cevap Yazdı
1
Mehmet
28.04.2015
Eyer sizi dovuyorsa ve cok canini acitiyorsa ayrilmanda bir sakinca yoktur, bunlarin haricinde Yuvayi yikmayin,
selamlar
2
YÜKSEL
11.03.2014
Kardeşim dinimizde Allahın en sevmediği helal boşanmakdır. Ve şeytanı en çok sevindiren iştir. Her fetihten önce insanlar çook zor bir dönemden geçerler ve intihanı kazananlara fetih nasip olur, sen şimdi imtihanı geçmiş mi oluyorsun. Bence sabret ve dua et göreceksin nasıl düzelecektir. Allahın yardımı çok yakındır.
3
selçuk
23.12.2013
kardeşim sabır göster Allah muhakkak sana sevabını verecektir yuvanı yıkma

  Cevap Yaz    

yasemin
22.11.2013
Ben Bu Duayi Hergun Okumaya Basladim

Ben bu duayi hergun okumaya basladim.namazlarima ve gece namazlarima kalkmaya basladim umreye gitmek istiyordum gittim.sayisiz hacetim oldu.hergun sabah namazindan sonra yasin.vakia fetih ve biraz kuran okurum.rabbim kimin her ne muskulu varsa yoluna koysun insallah amin

Cevaplar : (2) Kişi Yoruma Cevap Yazdı
1
salih can
02.05.2015
ne zamandan beri okuyorsunuz benimde cok sikintilarim var ne kadar bir zaman sonra faydasini gormeye basladiniz
2
üçgül akbaş
07.02.2014
COK SEVINDİM İNŞLH BIZI DE SELEMETE ERDIRIR BNDA DUA EDIN TŞK

  Cevap Yaz    

Merve
19.11.2013
Ben Daha Önce Yorum Atmıştım

Ben daha önce yorum atmıştım. Bu duayı okuduktan 15 gün sonra sevgilim bana geri döndü kapıma kadar geldi. Hastalıklarım vardı çok şükür atlattım. Ruhi sıkıntılara, her türlü derde bire bir. Şimdi de üniversite için okuyorum inşallah hayırlısıyla kabul olur

Cevaplar : (2) Kişi Yoruma Cevap Yazdı
1
zennu
07.01.2014
inşallah benim de öyle olur..ben de bugün okumaya başladım..son sözü,kız arkadaşına benim erkek arkadaşımı arama,yazdıran sevdiğim erkeği aklımdan çıkarmak için okuyorum..
2
özlem
07.01.2014
bnmde öyle oldu

  Cevap Yaz    

funda
13.11.2013
öncelikle yayınlayanlardan ve sonra yorum yapan bizi bilgilendiren herkesten Allah razı olsun bende okumaya başlıycam bebeklerim düşüyor bu seferde sağlıkla bir bebeğim olsun sağlıkla kucağıma alabileyim diye okuycam inşallah. Rabbim herkesin gönlüne kalbine göre versin inşallah...

Melike
01.11.2013
Allah razı olsun hepinizden çok iyi bir site benim için okuyun sınavlarım var.

hilal
31.10.2013
Selamunaleykum
Fetih suresini cumartesi1- pazar 3 - ptesi 5 - sali.crs.prs 7-
Cuma sabahi da 11 defa okuyun .. 3 hafta devam edin ctesi
Gunu baslamak sartiyla.. Allah in izni ile her muradiniz olur

yusuf
19.10.2013
Benim İçinde Dua Edrmisiniz

Allah rızası için benim içinde dua edrmisiniz işlerim şu sıralar çok kötü 41 kere fetih duasını okumam lazım 2160 kere yagani ya muğni okumam lazım 16641 kere ya latif okumam lazım benim için dua aden herkese allah razı olsun şimdiden

Cevaplar : (1) Kişi Yoruma Cevap Yazdı
1
ümran özlem
24.03.2014
tabikideokurum inşallah işlerin düzene girer amin

  Cevap Yaz    

buse
17.10.2013
İçimden Geldiği Zamanlar Okuyorum. Olmasını İstediğim Şeyler Vardı Bir Kısmı Oldu

Ben yaklaşık 2 hafta önce buldum ve okumaya başladım bu duayı. 21 kere falan okumadım. İçimden geldiği zamanlar okuyorum. Olmasını istediğim şeyler vardı bir kısmı oldu bir kısmına da çok yaklaştım. Hayatımda farklılıklar oldu. Güzelleşti hayatım. Eminim ki bu dua sayesinde oldu bunlar. Arkadaşlar varsa içinden çıkamadığınız bir durum, olmasını istediğiniz bir şey çekinmeden okuyun. Her gün okumanız ya da 7 kere 21 kere okumanız zorunlu değil. İçinizden geldiği kadar, içinizden geldiği zaman abdest alın ve okuyun bu duayı. Bir şey kaybetmezsiniz inanın ki, inanarak okuyun. Umarım herkesin duaları kabul olur.

Cevaplar : (1) Kişi Yoruma Cevap Yazdı
1
ÖMER
25.10.2013
BU DUAYI İNANARAK OKUYUN İNANIN KARDEŞLERİM BÜTÜN SIKINTILARINIZ GİDECEKTİR.BEN OKUDUM VE BUNU ALIŞKANLIK HALİNE GETİRDİM.ALLAHA ŞÜKÜR OKUMAYA BAŞLADIĞIM GÜN İÇİMDE BİRŞEYLER HİSSETTİM.DÜNYA DUA ÜZERİNEDİR.ALLAH TÜM MÜSLÜMANLARA YARDIM ETSİN.

  Cevap Yaz    

fatma
10.10.2013
Altından Kalkamayacağım Bazı Sıkıntılarım Var

arkadaşlar benimde altından kalkamayacağım bazı sıkıntılarım var ne olur benim için dua edin bende tüm yorum atan arkadaşların isimlerini teker teker okuyup onlar için dua ettim

Cevaplar : (1) Kişi Yoruma Cevap Yazdı
1
nazan
07.11.2013
ya vasi,ya fettah,ya bedi isimlerini bol bol çek,birde ya selam...en güzel isimler allahındır ve ona o isimlerle dua edin diye belirtilmiştir..

  Cevap Yaz    

hulya tekin
24.09.2013
Fetih Suresinin Hatmi Nekadar Acil Yazrmisiniz

fetih suresinin hatmi nekadar acil yazrmisiniz
  Cevap Yaz    

Furkan
21.09.2013
Arkadaslar Ben 22 yasindayim , son 3 yildir
Yurtdisinda okuyorum ve cok manevi zorluklar cekiyorum hem derslerimin zor olmasi hemde kimsemin olmayisi bana cok agir geliyor , o yuzden bu duayi Bol Bol okumaya karar verdim . Lutfen sizde dualariniza beni katin , muminin mumine duasi gecer

gulden
14.09.2013
Her yonden cok kotu gunler geçiriyorum.lutfen dualarinizda ismim gecsin kardeslerim.ALlah sizinde ne muradiniz varsa versin.Amin.

merve
14.09.2013
Moralim Cok Bozuktu

Moralim cok bozuktu. Oncelikle icimdeki sıkıntıdan, kederden kurtulmak icin okudum. Sevgilimin hayirlisi ise bana geri donmesini, hayirlisi degil ise onu bir an once unutabilmek icin niyet ettim. Insallah dualarim kabul olur. Sıkıntm biraz da olsun azaldı cok sukur kendimi daha iyi hissediyorum.
  Cevap Yaz    

fatma
10.09.2013
5 Yıl Önce Bir Ev Almıştık

5yıl önce bir ev almıştık mütahit parayı aldı evi hala teslim etmedi yarın mahkememiz var inşallah kazanırız, evimizi verir inşallah bana okursanız çok sevinirim.Tüm okuyanlardan Allah razı olsun.
  Cevap Yaz    

amber
09.09.2013
Buyuk Askim Olan Zalim

buyuk askim olan zalim,vicdansiz,cikarci birinin aklinin başina gelmesi niyetiyle okudum.yuce yaradan kalbini yumuşatsin,iyi biri olsun.dualarim kabul olur,insallah siteyle paylaşırim.

Cevaplar : (3) Kişi Yoruma Cevap Yazdı
1
amber
17.12.2013
3 yildir uzaktan imkansiz oldugunu bilerek kimseyle paylasamadan seviyorum.hep dualara sigindim.sevdigim insan gecirdigi kanserden dolayi korkulari olan kirici acimasiz bencil baglanmak istemeyen biri.beni cok kirmis olmasina ragmen ben asla onun hic kirmadim..bu dua sayesinde huzur buldum.beni eskisi kadar incitmiyor da.simdi tek duam benim onu karsiliksiz sevdigimi anlamasi yonunde.ne zaman 7 kez icten okusam o sakinlesiyor her duam kabul oluyor.insallah benim ve tum kalbi temiz insanlarin dualari kabul olur
2
ELİF
18.10.2013
İNŞALLAH RABBİMİN BENİM YÜREĞİMDEKİ YANGINIDA SÖNDÜRMESİNİ İSTİYORUMM
3
amber
29.09.2013
okumaya devam edin gercekten çok faydalı gözumdeki perde iodi.bu sure,birini yola getirmeye yaramadı ben okuduktan sonra yüregmdki yangın söndü..

  Cevap Yaz    

berna
07.09.2013
Cuma Gunu Bir Kere Okudum

cuma gunu bir kere okudum eski sevgilimin bana geri donmesi icin,aslinda ondan ziyade cuma diye okudumicimden geldi ama icimden gecen sey eski sevgilimdi.beni hic aramiyordu,arada ben mesaj atiyodum.okudum ve ogle uykusuna yattim.uyandigimda benim icin anlamli diyebilcegim bi mesaj atmisti yemin ederim ki sok oldum
  Cevap Yaz    

zeynep
05.09.2013
İki Defa 7 Kez Okudum

ben,iki defa 7 kez okudum..ikisinde de dileğim aynı gün oldu..

Cevaplar : (2) Kişi Yoruma Cevap Yazdı
1
remziye
06.02.2014
Bu duayı eğer özel günümüzdeysek pc den fln okuyabilir miyiz? ben en sonunda Allahım dileğim şu diye okuycam doğru mudur acaba ve 7 defayı bi oturusta mı okumamız gerekir bu konuda bi bilginiz var mı acaba
2
Buşra
29.11.2013
Bilmiyordum iyiki yazdın Eyer öyleyse ben her zaman okurum çünkü çok dileğim var

  Cevap Yaz    

bülent
04.09.2013
Hastalık Ve Fetih Suresi

arkadaşlar ben lösemi hastasıyım rabbim bütün hastalara ve zorda olanların yardımcısı olsun. hayır dualarınızı eksik emeyin arkadaşlar tşk ederim

Cevaplar : (8) Kişi Yoruma Cevap Yazdı
1
naz
24.12.2013
allah uzun ömür versin inşallah sıkıntını gidersin şifa versin amin ...
2
özge
19.12.2013
allahım yardımcın olsun sana ve senin durumunda olan tüm kardeşlerimize acil şifalar versin bi an önce iyişirsin inş
3
gülcan
03.12.2013
Rabbim yar we yardicınız olsun
4
fatma
10.10.2013
Allah şifanı versin kardeşim inşalah en yakın zamanda sağlığına kavuşursn işten dua ediyorm senin için benimde bazı sıkıntılarım var nolur sende bana dua et
5
OC
24.09.2013
Allah Sifa versin kardesim, ben okudugumu sana da hediye ettim. amin.
6
ayşe eser ataç
15.09.2013
inşallah iyi olursun rabbim yanında olsun o ol derse olur hayat mucize iyileşeceksin gönülden inan buna
7
Umut
10.09.2013
Kardeşim Allah şifa versin, Allah sevdiklerine seni bağışlansın inşallah, sana ayrıca içimden geldiği kadar dua ettim bu mesajımı görürsen sen de bana bir dua et
8
gulden
06.09.2013
Allah sifa versin kardesim.

  Cevap Yaz    

DaMLa
24.08.2013
Bu dua yı 7 günde 41 defa okuyanın RABBIM dileğini kabul ediyormuş.Ama tabi niyet etmesi ayrıntıları falan da var.Okuyan herkesin içinden geçen dileğini RABBIM kabul eder inşallah.

gulden
21.08.2013
Rabbim Okuyan Herkesin Gonlunden Geceni Versin İnsallah.

Bu sekilde yayinladiginiz icin Allah razi olsun sizden.RAbbim bu dunya icinde ahiret icinde dualarimizi kabul eylesin.
  Cevap Yaz    

NRDN
20.08.2013
Mısır Katliamı

MISIRDAKİ KATLİAM İÇİN ALLAH RIZASI İÇİN FETİH SURESİNİ BOLCA OKUYUP OKUTALIM
  Cevap Yaz    

nilgün
18.08.2013
inşallah yarın kızımın sınavı güzel geçer ve kazanır

talha
15.08.2013
Dedem yarin amaliyat olucak bi allah rizasi icin okuyun isterseniz arkadaslarinizada soyleyin

fatma
15.08.2013
Mısırda Katliam

MISIRDAKİ KATLİAM İÇİN ALLAH RIZASI İÇİN FETİH SURESİNİ BOLCA OKUYUP OKUTALIM

Cevaplar : (2) Kişi Yoruma Cevap Yazdı
1
ümran özlem
24.03.2014
tabikide okurum elimden geldiği kadar
2
Barış
16.08.2013
Yüce Allah ümmete birlik, beraberlik ve zaferler nasip eylesin.

  Cevap Yaz    

ahmet
12.08.2013
Dayım yarın göz ameliyatı olucak inşallah iyi geçer

elif
28.07.2013
Sınav Stresi

yarın gaziantep ticaret odası güzel sanatlar sınavımm varr çookk heyecanlıyım allah dualarımı kabul etsin...

Cevaplar : (1) Kişi Yoruma Cevap Yazdı
1
sülo
28.08.2013
inşallah başarılı gecer kardeşim dualarımız sizinle ALLAHım yardımcınız olsun.

  Cevap Yaz    

bosver
28.07.2013
Mısırdakı Kardeslerımız Içın

herkes okusun mısırdakı kardeslerımıze
  Cevap Yaz    

Sema
26.07.2013
Arkadaşımın Kalp Ameliyatı

Canım arkadaşım melek gibi insan Melikem şu anda kalp ameliyatı oluyor. Allahım ona uzun, sağlıklı, mutlu bir ömür nasip etsin. Sizler de bu güzel insandan dualarınızı esirgemeyin lütfen...
  Cevap Yaz    

hüseyin
26.07.2013
Cismani Ve Ruhani Benliğiniz İçin Dua Edin

arkadaşlar yorumlarınızı okudum.tabiki kuranı kerime okumak cok güzeldir inanarak okumak.bazıları yazmış 3 kere 5 kere ya hic mantıgınız eriyormu allah yaptıgınız dualar hep menfeat icin.yapacaksanız namaz kılın icten suurdan,cismani ve ruhani benliginiz icin dua edin en güzel hediye sizsiniz zaten zengilikte sizsiniz.2lige teke düşürün.allah öbür dünyada ne kadar malın var diye sizlere sorguya cekmiyecek,takvan icin sorulacaksın.para pul boş işler en güzeli kendini ve rabbimizi tanımak oyüzden allahtan ilim isteyin.bu ayeti bende okuyorum,ama ilk önce ilim bilgi istiyorum

Cevaplar : (1) Kişi Yoruma Cevap Yazdı
1
Mehtap
22.03.2014
yarin sinavim var Allah rizasi icin bana da okuyun, ben burdakilerin coguna okudum insallah Allah kabul eder.

  Cevap Yaz    

beyza tuana
21.07.2013
Dualarım Kabul Oldu Çok Şükür

bir ay öncesinden başlamıştım okumaya hergün okumaya çalıştım rabbim dualarımı kabul etti...çok borcumuz vardı çıkmaza girmiştik ama bir ay içinde nasıl oldu hala şaşkınız işler yoluna girdi borçlar azaldı mucize... altın bile aldık şükürler olsun rabbim cümlemizin dualarını kabul etsin... mucizevi bi sure rabbim bir adımla gelen kulunu on adımla karşılıyormuş şükür rabbime...
  Cevap Yaz    

özlem
19.07.2013
Dualarımızın Kabul Olması İçin

dualarımızın kabul olması için günde kaç defa fetih süresini okumamız gerekir.

Cevaplar : (1) Kişi Yoruma Cevap Yazdı
1
murat
05.11.2013
1.3.5 7 diye bir şey yoktur hergün okuyun 1 defa okuyun inşallah allah hakkınızda herşeyin hayırlısını nasip eder

  Cevap Yaz    

Cihan TÜKEL
15.07.2013
Bu Mübarek Duayı bizlerle paylaşan kardeşimizden Allah Razı Olsun Allah Tüm dua Edenleri onun ismini tesbih edenleri sağlık, Huzur ve Bol bereket Refah içinde yaşamasını ihsan eylesin Hayırlı Akşamlar...

abdullah
14.07.2013
çok güzel :):) :):)

irem
13.07.2013
Dayım yarın kpss sınavına girecek inşallah iyi geçer


emel
13.07.2013
selamün aleyküm arkadaşlar,Allah herkesin hepimizin sıkıntılarını şu mübarek günlerde selamete çıkarır inş.Arkadaşlar duaları ve sureleri sayıyla okumayın.benim aldığım fetva bu yönde.herkes elinden geldiğince okusun hergün az yada çok ama devamlı okusun.Allah inşallah kabul eden kullarından eder bizi...

Nur
12.07.2013
Ramazan ı görür görmez okunursa Allah her işimize yardımcı olur. Âmin

gul
08.07.2013
Pazartesi 5 kere okunmaluymis ben okudum ama bes olup olmadigindan emin olamıyorum 6 defa okursam yani toplamda 42 olursa olur mu yardimvi okursaniz cok sevincem

Figen
08.07.2013
Allahim tum musluman kardeslerimin dualarini kabul etsin. aylasim icn de tesekkur ediyorum. Allah razi olsun cumlemizden.

alev
07.07.2013
fetih suresıne baslamak ıstıyorum bır dılegım var kabul olması ıcın ama nasıl okunacak ve kac kere okunacak bılemıyorum bılgılı olan bır kısı yardımcı olabılırmı...sımdıden tsk ederım

Furkan
06.07.2013
Abimin KPSS sınavı var bir kerede abim için okusanız. Çok teşekkür ederim...

Ercan
05.07.2013
Ve yensurakellahü nasran azıza Anlamı : Ve sana Allah, şanlı bir zaferle yardım eder. inşeallah

EYLÜL SÖNMEZ
02.07.2013
RABBİM HERKESİN HAKKINDA HAYIRLI OLANI VRSIN BİZLERİNDE.

zeynep
01.07.2013
fetih suresini 7 defa okudugumuzda 29 okucazmi yoksa yarim yarimmi

zeynep
01.07.2013
fetih suresini tamaminimi okucaz 7 defa yoksada yarim yarimmi baya uzun bi sure oldugu icin bilgi verirseniz sevinirim

rumeysa
30.06.2013
allah razı olsun hep okuduğum sure kpss yi kazanır atanırım inşallah selam ve sevgiyle

çakır
28.06.2013
bu duayı yeni duydum arkadaşımdan okuycam inşallah allahım hastalarımıza şifa okuyan cocuklarımıza da hayırlısıyla gecmelerini nasip etsin inşallah

çakır
28.06.2013
bu duayı yeni duydum arkadaşımdan okuycam inşallah allahım hastalarımıza şifa okuyan cocuklarımıza da hayırlısıyla gecmelerini nasip etsin inşallah

fatih
26.06.2013
Gerçekten ihtiyacınız olan birşey varsa öncelikle hakkınızda hayırlısını isteyerek günde en az bir kere okuyabiliyorsanız günde 7 defa okuyun. Ben iş ararken okumuştum, ihtiyacım olduğu an mucize şekilde dualarım kabul oldu. Kuranın hepsi hem ahiret hayatı için hem dünyevi olarak gerçekten mucize. Boş yazmıyorum yaşadım tecrübe ettim Fetih suresini okuyun inanarak bu surenin yüzü suyu hürmetine mucizeyi gördüm.Allah hepinizin dualarını hakkınızda hayırlı ise kabul eylesin.

songül
24.06.2013
berat kandiliniz mübarek olsun

Nur
23.06.2013
Mübarek Berat Kandilimizde Allah ım dualarımızı kabul etsin inş.

umutsuz
22.06.2013
tşkler murat bey ben bir haftadır her gün yedi defa okuyorum namazsızbaşlamıştım ama abdest alıp okudumm tekrar bugün yenden başlamm lazım demekki bu bilgileri keşke daha önce verseydiniz ynede tşkler..

murat
21.06.2013
Sıkıntılarınızdan kurtulmak,her hangi bir dileğinize kavuşmak için Fetih suresi çok makbul olan ve denenmiş bir suredir.
Bu sure 7 günde 41 defa okunmuş olur.Fakat bunun okuma usulü vardır. Fetih suresini okumaya Cumartesi günü başlanır.Bunun için güzelce bir abdest alın(gusul abdesti olursa daha da iyi olur.) İki rekat namaz kılın Allah rızası için.Önce 3-5 yada 7 defa “Estağfirullah” çekin.Arkasından bir salavat okuyun.Ve niyetinizi yapın.Şimdi okuma usulünü anlatacağım.
Cumartesi günü 1 defa okuyun (yani fetih suresini)
Pazar günü 3 defa okuyun
Pazartesi günü 5 defa okuyun
Salı günü 7 defa okuyun
Çarşamaba günü 7 defa okuyun
Perşembe günü 7 defa okuyun
Cuma günü sela okunmadan 11 defa okuyun.
Toplamda 41 defa okumuş oluyorsunuz.Ardından dileğinizi tüm içtenliğinizle Allah’a yalvararak isteyin.
Fetih suresi adı üstünde fethetmek demek,kurtuluş demektir.
Dilerim tüm kardeşlerimin hayır olan istek ve arzuları gerçekleşir.

umutsuz
21.06.2013
bu sureyi ne kadar kaç gün kaç ay okuycaz istedğimiz şeyin gerçekleşmesi için ve ara verilebiliyormu

zeynep
21.06.2013
Allah sınava girecek bütün öğrencilerin yardımcısı olur inşallah, amin.

zeynep
20.06.2013
Allah sınava girecek bütün öğrencilerin yardımcısı olur inşallah, amin.

Mehmet EŞLİ
19.06.2013
kızım mervem için okudum cuma günü sınava girecek inşallah kazanır allahım sen yavrularımıza yardım et bütün Müslümanların çocuklarına yardım et onların sınavları başarı ile geçmesine yardım et yarabbim inşaallah

Elif
17.06.2013
İnsallah yarın gireceğim sınavı gecerim siz de dua ederseniz sevinirim

destek
17.06.2013
allahım yardım et bana bu sitresim kalp ağrım kendime güvensizliğim hayattan geçmişliğimden kurtar yalvarıyorum allahım.duayı okudum inşaallah rahatlarım ve derslerimi verip üniversiteden mezun olurum.yarım et bana allahım yalvarırım .

Cansu
16.06.2013
Carsamba günü cok önemli sinavim var. Babamin Gururunu incitmek istemiyorum. Basarili olmak istiyorum. Allahim bütün sinav yazanlara yardimci olsun. Insallah Ilk kez bu duayi okuyorum.

ismail
16.06.2013
Yeğenim için okudum. bu hafta ve önümüzdeki hafta olan lys sınavından onu ve onun gibi tüm evlatlarımızın emeğini Yüce Rabbim boş çıkarmasın İnşallah.

slman
16.06.2013
inş ablam sınavını kazanır bi kere okudum ama

mümin
15.06.2013
her istediğimiz hayırlı olmaya bilir ben her şeyin hayırlısı için dua ediyorum

Nolin
15.06.2013
cok güzel bir sure tabi diğer sureler gibi. Insaallah, pazartesi gunu cuma gunuye kadar cok önemli bir sinavim için Allahim bana yârdim eder,

pskolog
14.06.2013
inşallah bu hafta pazar ve önümüzdeki hafta pazar günü gireceğim sınavlarda muvaffak olur ve psikolojiyi kazanırım amin:))

canan
14.06.2013
yarın kızım ve lys sınavına girecek tüm gençler için emekleri zayi olmasın. Rabbim yardımcıları olsun. Hepimiz bu duayı ihtiyacı olan herkese okuyalım. Amin

büşra
14.06.2013
ablacım hakimlik sınavını kazınırsın inşallah

dua ediyorum
13.06.2013
ablacım dua ediyorum doktorları ihmal etme bir kaç doktorda muyene ol inşallah bişey olmaz

murat
12.06.2013
Alahim birisine isyaptim parami alamiyorum suan ucurumun kenarindayim allahim bana yardim et sabirver allah rizasi icin duaedin

sevim
12.06.2013
6 bucuk aylık hamileyim bebeyimde kücük bir rahatzislik cıktı şifa rabbimin şifa vermesi icin sizlerde dua edin allah rızası icin allah kabul etsin

adem
12.06.2013
her gün okunsa ne kadar güzel olur.

osman
12.06.2013
eşim çok hasta ALLAH rızası için dua edin rabbimin şafi ismiyle yardımcımız olsun ALLAH herkezden razı olsun amin..

ali
10.06.2013
ALLAH rızası için imkanı olanlar benim içinde okurmusunuz.çok büyük sıkıntılarım var.

morgana
09.06.2013
bursluluğa giriyorum

büşra
09.06.2013
arkadaşlar bugün benim bursluluk sınavım var bir duada bana yaparmısınız

ümmühan
08.06.2013
yarın sınavım var ve kazanmak istiyorum sureyi okudum duamı yaptım gerisini Yüce Allaha bırakıyorum inşallah sınavı kazanırım Aminn...

Nilüfer
08.06.2013
Allahım ağabeyimin SBS sınavı iyi geçsin,zorlandığı soru olmasın ve güzel bir lisede okusun Amin :)

musa
07.06.2013
yüce mevlam sbs sınavına girecek tüm evlatlarımıza hayırlar nasip eylesin amin

Mert can
07.06.2013
Yarabbi imtihanım başarılı geçsin Aminn

islam lovers
07.06.2013
allah razı olsun. Çok teşekkürler:)

Destek
07.06.2013
KARDEŞLERİM HEPİMİZE SBS DE BAŞARILAR :)

oğuzhan
07.06.2013
ne olur yarın ki sınav iyi geçsin

eda
07.06.2013
sınava gireceğim.öğretmenim tavsiyeetti,inşallah işe yarar

esra
07.06.2013
ALLAH razı olsun çok güzel bi sure. lütfen yarın sbs sınavına girecek olanlar sizlerden dualar bekliyorlar. ALLAH bize yarınki sınavımızda yardım etsin. mümin kardeşlerinizin hatrına bize dua edermisiniz.? inş. ALLAH herkese gönlünce istediğini verir . ALLAH ım dualarımızı kabul et nolur ya rabbim.

esra
07.06.2013
allahım yarınki sbs sınavında bize yardımcı ol yarabbim. dualarımızı kabul ayle. AMİN

safiga
06.06.2013
yarabbi su acil ihtiyacimiz olan günlerde vatanimiza huzur ver düsmanlarimizi güldürme allahim habibin askina kuran askina dualarimizi kabul eyle yarabbi aminn

buse
06.06.2013
Allah ım..Ülkemi ayrım yapmaksızın halkımı tüm art niyetlerden, kötülüklerden sen koru ve yürekten edilen hayırlı dualarımızı kabul et Allah ım..Hazırlayana gönülden teşekkürler..

Enes
06.06.2013
Rabbim bu mübarek gecenin yüzü hürmetine bu vatanı bölmek isteyenlere asla fırsat vermesin

burhan
06.06.2013
yuce rabbım bızlerı kotuluklerden serlerdn korusun bızı bagıslasın gunahlarımızı afetsın vatanımıza mılletımıze kotuluk yapmaya calısanlara bunu nasıp etmesın

Yavuz sultan selim
06.06.2013
Allah emeği geçen herkesten razı olsun.

hamza selim diyor ki
06.06.2013
Allah huzurumuzu bozanlar karşısında, kandilimizin yüzü suyu hürmetine bizleri muzaffer kılsın

hamza selim diyor ki
06.06.2013
Allah huzurumuzu bozanlar karşısında, kandilimizin yüzü suyu hürmetine bizleri muzaffer kılsın

enes
05.06.2013
allah razı olsun çok güzel bir sure

sevgi
05.06.2013
çok güzel mealide var ezberliyecem bu duayı inşallahh

ahmet
05.06.2013
Allah hazırlayandan razı olsun. Tüm müslümanların duası kabul olur inşallah.

mehmet
04.06.2013
Rabbim hepimizi hatalrından ders alan kullarından eylesin.

beyza
04.06.2013
Allaha şükürler olsun okuduğum sürece huzur sükunet geldi evime... bu güzelliği bizlerle paylaşanlara sonsuz teşekkürler... Allah razı olsun.. okuyan kardeşlerimin ne dileği varsa Allahım kabul etsin inşallah...

çağlar akmanoğlu
04.06.2013
şükürler olsun Rabbime..

Faruk
04.06.2013
Allah razı olsun. Şu sıkıntılı günlerde ancak Allah yar yardımcımızdır.

nisanur
02.06.2013
allahım nolur sbs yi kazanıyım

meryem
02.06.2013
kısmet için çok iyi bir süre allah herkezden razı olsun

Niyazi
02.06.2013
Allah in bizlere verdığı nimetlerden biri Allah şukurler olsun(Allah bizlere oluşmasına sebeb kişilerden Razi olsun

filiz
31.05.2013
emeğinize sağlık.allah razı olsun.

hamit öztürk
31.05.2013
SINAVA GİRECEKLER İÇİN OKUNACAK SURE BUDUR

merve
30.05.2013
çok uzun ama gerçekten güzel dizaylamışsınız çok teşekkürler

selcan
29.05.2013
çok teşekkürler çok güzel olmuş

nazim
29.05.2013
hazirlayanlardan ALLAH razi olsun.

sevgi
27.05.2013
çok iyi Allah razı olsun

hasanı basri
23.05.2013
sevgi nedir neler yaptırır sevgi bir bakıma tapmaktır ınanırsan başarırsın

ömer
23.05.2013
inşaallah yazılım iyi geçer (ALLAHın izniyle

HASAN DERBENTLİ
20.05.2013
BU DUA İLE BELALARDAN KURTULUNURMU. KÖTÜ İNSANLARDAN ONLARIN ŞERRİNDEN KURTULUNURMU.

sibell
19.05.2013
çok etkili bir sure cok sevıyorum bu sureyı okumayı rabbım herkesın gonlune gore versın ıns hayırlısı ıle sevdığı kullarından eylesın bızlerı iyi aksamlar

HAKAN AKIN
18.05.2013
BU SURELERİ OKURKEN ALAAHHIMDAN BENİ AFETMESİNİ DLEDİM

sebo
16.05.2013
MEYLAN EVET 1 DEN 29A KADAR OKUMAK GEREKİYO. İYİ GÜNLER

songül demir lokmanoğlu
12.05.2013
ablamınönerisiğle bu duayı okudum allah razı olsun ve inşallah dualarımız kabul olsun

okay
10.05.2013
arkadaslar bu duaların hepsınımı 7 defa okucaz

hacercan
10.05.2013
emeğinize sağlık çok faydalandım.

SEVDA
09.05.2013
BU BENIM SUREM ...7X OKUDUGUMDA HER NE DILEDIYSEM RABBIMDEN BANA VERDI ELHAMDULLILAH..BORCLARDAN KURTULDUM SIKINTILARIM GITTI.

sibel
03.05.2013
Dershanedeki öğretmenim ve arkadaşlarımın vesilesiyle bu duayı okudum şu an çook huzurluyum ALLAH herkezden razı olsun...

hasan basri kolcu
30.04.2013
bütün inananlar okusa iki dünyada cennet olur.

Sümeyye
26.04.2013
Sa Allah razı olsun uğraşınız için fakat kef leri de gafları da millete ke olarak okutuyosunuz.Yapacaksanız doğrusunu yapın bari de millet de doğru öğrensin..Selamlar

DİLEK
25.04.2013
OKUDUKCA İNSAN RAHATLIYOR HİÇ KÖTÜLÜK DÜŞÜNMÜYOR ELHAMDÜRİLLAH

meylan
19.04.2013
Arkadaşlar merhaba ben yuksek lisans ogrencisiyim doktoraya kabul edilip ilim irfan yolunda ilerlemek istiyorum duadan cok etkilendim ben bu duayı her aksam okumak istiyorum ama pek dinden anlayan biri degilim acaba 1. ayetten 29. ayete kadar mı okumak gerekiyor. Yardımcı olursanız çok sevinirim teşekkürler.

ayşe
19.04.2013
fetih suresinin arapçasını okurken çok keyif alıyorum hele mealini okuyunca gözyaşlaımı tutamıyorum yüce ALLAH bizim için ne nimetler vermiş hamd olsun

kul
19.04.2013
Herkes kuran a uysa dünya da sorun kalmaz.ama maalesef kura nı da çıkarlarımıza göre okuyoruz.inanın nasılyaşamamız ve nerede nasıl doğru yapmamız gerektiği ama hepsi kuran da var.çok şükür müslümanım.

hasan
17.04.2013
fetih suresini hergün okuyorum okuduğum zamanda içime mutluluk ve huzur doluyor. allahın bütün ayetleri güzel. allah kabul etsin. okumak için fırsat kollayalım.

ayse
16.04.2013
okuyacam insallah duam kabul olur

eda
14.04.2013
İNŞALLAH OKUDUM KIZIMA İŞİ YOLUNDA GİDER

gülten
11.04.2013
çok sevdiğim bir dua her okuduğumda işlerim doğru gidiyor

Zeynep
28.03.2013
En sevdiğim dualardan biri

Admin
28.01.2013
Fetih Suresi hakkında siz ne düşünüyorsunuz. Lütfen düşüncelerinizi bizimle ve diğer kullanıcılar ile paylaşın, Fetih Suresi konusunu geliştirmemize ve en doğru bilgileri sunmamıza yardımcı olun.
#Gizlilik İlkeleri | Güvenlik İlkeleri | İletişim | Site Haritası | Yardım Forumları

Fetih Suresi, Sitede yer alan grafiklerin tüm hakları saklıdır. Kopyalayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Sitede yer alan bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.

DMCA.com

Şubat - 2016