Fetih SuresiFetih Suresi, İçinde İslâm'ın elde edeceği fetih, başarı ve zaferden bahsedildiği için Fetih adını alan bu sûre, hicretin altıncı yılında Hudeybiye antlaşması dönüşünde Mekke ile Medine arasında inmiş ve Medine'de inen sûrelerden sayılmıştır; 29 (yirmidokuz) âyettir.

Bismillahirrahmanirrahim

1. Ayet : İnna fetahna leke fetham mübına

Anlamı : Doğrusu biz sana apaçık bir fetih ihsân ettik.

2. Ayet : Li yağfira lekellahü ma tekaddeme min zembike ve ma teahhara ve yütimme nı'metehu aleyke ve yehdiyeke sıratam müstekıyma

Anlamı : Böylece Allah senin geçmiş ve gelecek günahını bağışlar. Sana olan nimetini tamamlar ve seni doğru yola iletir.

3. Ayet : Ve yensurakellahü nasran azıza

Anlamı : Ve sana Allah, şanlı bir zaferle yardım eder.
fetih suresi

4. Ayet : Hüvellezı enzeles sekınete fı kulubil mü'minıne li yezdadu imanem mea ımanihim ve lillahi cünudüs semavati vel ard ve kanellahü alımen hakıma

Anlamı : İmanlarına iman katsınlar diye müminlerin kalplerine güven indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah bilendir, herşeyi hikmetle yapandır.

5. Ayet : Li yüdhılel mü'minıne vel mü'minati cennatin tecrı min tahtihel enharu halidıne fıha ve yükeffira anhüm seyyiatihim ve kane zalike ındellahi fevzen azıyma

Anlamı : Mümin erkeklerle mümin kadınları, içinde ebedi kalacakları, altlarından ırmaklar akan cennetlere koyması, onların günahlarını örtmesi içindir. İşte bu, Allah katında büyük bir kurtuluştur.

6. Ayet : Ve yüazzibel münafikıyne vel münafikati vel müşrikıne vel müşrikatiz zannıne billahi zannez sev' aleyhim dairatüs sev' ve ğadıbellahü aleyhim ve leanehüm ve eadde lehüm cehennem ve saet masıyra

Anlamı : Ve o Allah hakkında kötü zanda bulunan münâfık erkeklere ve münâfık kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklere ve ortak koşan kadınlara azap etmesi içindir. Kötülük onların başlarına gelmiştir. Allah onlara gazap etmiş, lânetlemiş ve cehennemi kendilerine hazırlamıştır. Orası ne kötü bir yerdir!

7. Ayet : Ve lillahi cünudüs semavati vel ard ve kanellahü azızen hakıma

Anlamı : Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

8. Ayet : İnna erselnake şahidev ve mübeşşirav ve nezıra

Anlamı : Şüphesiz biz seni, şâhit, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.

9. Ayet : Li tü'minu billahi ve rasulihi ve tüazziruhu ve tuvekkiruh ve tusebbihuhu bükreten ve ezıyla

Anlamı : Ki, Allah'a ve Resulüne iman edesiniz, ve bunu takviye edip, O'na saygı gösteresiniz ve sabah akşam O'nu tesbih edesiniz.

10. Ayet : İnnellezıne yübayiuneke innema yübayiunellah yedüllahi fevka eydıhim fe men nekese fe innema yenküsü ala nefsih ve men evfa bi ma ahede aleyhüllahe fe se yü'tıhi ecran azıyma

Anlamı : Herhalde sana bey'at edenler ancak Allah'a bey'at etmektedirler. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Kim ahdi bozarsa ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Kim de Allah'a verdiği ahde vefa gösterirse Allah ona büyük bir mükâfat verecektir.

11. Ayet : Se yekulü lekel mühallefune minel a'rabi şeğaletna emvalüna ve ehluna festağfir lena yekulune bi elsinetihim ma leyse fi kulubihim Kul fe mey yemlikü leküm minellahi şey'en in erade biküm darran ev erade biküm nefa bel kanellahü bima ta'melune habıra

Anlamı : Yakında a'râbilerden geri kalmış olanlar sana diyecekler ki, "Mallarımız ve ailelerimiz bizi alıkoydu. Allah'tan bizim bağışlanmamızı dile." Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylerler. De ki: Allah size bir zarar gelmesini dilerse veya bir fayda elde etmenizi isterse O'na karşı kimin bir şeye gücü yetebilir? Hayır! Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

12. Ayet : Bel zanentüm el ley yenkaliber rasulü vel mü'minune ila ehlıhim ebedev ve züyyine zalike fı kulubiküm ve zanentüm zannes sev' ve küntüm kavmen bura

Anlamı : Aslında siz Peygamber ve müminlerin, ailelerine geri dönmeyeceklerini sanmıştınız. Bu sizin gönüllerinize güzel göründü de kötü zanda bulundunuz ve helâki hak etmiş bir topluluk oldunuz.

13. Ayet : Ve mel lem yü mim billahi ve rasulihı fe inna a'tedna lil kafirıne seıyra

Anlamı : Kim Allah'a ve Rasulüne iman etmezse şüphesiz biz, kâfirler için çılgın bir ateş hazırlamışızdır.

14. Ayet : Ve lillahi mülküs semavati vel ard yağfiru li mey yeşaü ve yüazzibü mey yeşa' ve kanellahü ğafurar rahıyma

Anlamı : Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O, dilediğini bağışlar dilediğini azaplandırır. Allah çok bağışlayan çok merhamet edendir.

15. Ayet : Se yekulül mühallefune izen talaktüm ila meğanime li te'huzuha zeruna nettebı'küm yürıdune ey yübeddilu kelamellah kul len tettebiuna kezaliküm kalellahü min kabl fe se yekulune bel tahsüdunena bel kanu la yefkahune illa kalıla

Anlamı : Siz ganimetleri almak için gittiğinizde geri kalanlar: "Bırakın biz de arkanıza düşelim." diyeceklerdir. Onlar, Allah'ın sözünü değiştirmek isterler. De ki: Siz bizimle gelemeyeceksiniz. Allah daha önce böyle buyurmuştur. Onlar size: "Bizi kıskanıyorsunuz." diyeceklerdir. Bilakis onlar, pek az anlayan kimselerdir.

16. Ayet : Kul lil muhallefıne minel a'rabi se tüd'avne ila kavmin ülı be'sin şedıdin tükatilunehüm ev yüslimun fe in tütıy'u yü'tikümüllahü ecran hasena ve in tetevellev kema tevelleytüm min kablü yüazzibküm azaben elıma

Anlamı : A'rabilerin geri bırakılmış olanlarına de ki: Siz yakında çok kuvvetli bir kavme karşı savaşmaya çağırılacaksınız. Onlarla savaşırsınız veya müslüman olurlar. Eğer itaat ederseniz, Allah size güzel bir mükâfat verir. Ama önceden döndüğünüz gibi yine dönecek olursanız sizi acıklı bir azaba uğratır.

17. Ayet : Leyse alel a'ma haracüv ve la alel a'raci haracüv ve la alel meriydı harac ve mey yütıılahe ve rasulehu yüdhılhü cennatin tecrı min tahtihel enhar ve mey yetevelle yüazzibhü azaben elıma

Anlamı : Köre vebal yoktur, topala da vebal yoktur, hastaya da vebal yoktur. Bununla beraber kim Allah'a ve peygamberine itâat ederse, Allah onu, altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Kim de geri kalırsa, onu acı bir azaba uğratır.

18. Ayet : Le kad radıyallahü anil mü'minıne iz yübayiuneke tahteş şecerati fe alime ma fı kulubihim fe enzeles sekınete aleyhim ve esabehüm fethan karıba

Anlamı : Andolsun o ağacın altında (Hudeybiye'de) sana bey'at ederlerken Allah, müminlerden razı olmuştur. Kalplerinde olanı bilmiş onlara güven indirmiş ve onları pek yakın bir fetih ile mükâfatlandırmıştır.

19. Ayet : Ve meğanime kesiraten ye’huzuneha ve kânallahü aziyzen hakiyma

Anlamı : Allah onları elde edecekleri birçok ganimetlerle de mükâfatlandırdı. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

20. Ayet : Ve adekümüllahü meğanime kesiraten te'huzuneha fe accele leküm hazihı ve keffe eydiyen nasi anküm ve li tekune ayetel lil mü'minıne ve yehdiyeküm sıratam müstekıyma

Anlamı : Allah size, elde edeceğiniz birçok ganimetler vaad etmiştir. Bunu size hemen vermiş ve insanların ellerini sizden çekmiştir ki bu, müminlere bir işaret olsun ve Allah sizi doğru yola iletsin.

21. Ayet : Ve uhra lem takdiru aleyha kad ehatallahü biha ve kanellahü ala külli şey'in kadıra

Anlamı : Bundan başka sizin güç yetiremediğiniz, ama Allah'ın sizin için kuşattığı ganimetler de vardır. Allah herşeye kâdirdir.

22. Ayet : Ve lev katelekümüllezıne keferu le vellevül edbara sümme la yecidune veliyyev ve la nesıyra

Anlamı : Eğer kâfirler sizinle savaşsalardı arkalarına dönüp kaçarlardı. Sonra bir dost ve yardımcı da bulamazlardı.

23. Ayet : Sünnetellahilletı kad halet min kabl Ve len tecide li sünnetillahi tebdıla

Anlamı : Allah'ın öteden beri gelen kanunu budur. Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın.

24. Ayet : Ve hüvellezı keffe eydiyehüm anküm ve eydiyeküm anhüm bi batni mekkete mim ba'di en azferaküm aleyhim ve kanellahü bi ma ta'melune basıyra

Anlamı : O sizi onlara karşı muzaffer kıldıktan sonra Mekke'nin göbeğinde onların ellerini sizden, sizin ellerinizi de onlardan çekendir. Allah, yaptıklarınızı görendir.

25. Ayet : Hümüllezıne keferu ve sadduküm anil mescidil harami vel hedye ma'kufen ey yeblüğa mehılleh ve lev la ricalüm mü'minune ve nisaüm mü'minatül lem ta'lemuhüm en tetauhüm fe tüsıybeküm minhüm mearratüm bi ğayri ılm li yüdhılellahü fı rahmetihı mey yeşa' lev tezeyyelu le azzebnellezıne keferu minhüm azaben elıma

Anlamı : Onlar inkâr eden ve sizin Mescid-i Haram'ı ziyaretinizi ve bekletilen kurbanların yerlerine ulaşmasını men edenlerdir. Eğer kendilerini henüz tanımadığınız mümin erkeklerle, mümin kadınları bilmeyerek ezmek suretiyle bir vebalin altında kalmanız ihtimali olmasaydı, Allah savaşı önlemezdi. Dilediklerine rahmet etmek için Allah böyle yapmıştır. Eğer onlar birbirinden ayrılmış olsalardı elbette onlardan inkâr edenleri elemli bir azaba çarptırırdık.

26. Ayet : İz cealellezıne keferu fi kulubihimül hamiyyete hameyyetel cahiliyyeti fe enzelellahü sekınetehu ala rasulihi ve alel mü'minıne ve elzemehüm kelimetet takva ve kanu ehakka biha ve ehleha ve kanellahü bi külli şey'in alıma

Anlamı : O zaman inkâr edenler, kalplerine taassubu, câhiliyet taassubunu yerleştirmişlerdi. Allah da elçisine ve müminlere sükûnet ve güvenini indirdi. Onları takva sözü üzerinde durdurdu. Zaten onlar buna pek layık ve ehil kimselerdi. Allah herşeyi bilendir.

27. Ayet : Le kad sadekallahü rasulehür ru'ya bil hakk le tedhulünnel mescidel harame in şaellahü aminıne muhallikıyne ruuseküm ve mükassıriyne la tehafun fe alime ma lem ta'lemu fe ceale min duni zalike fethan karıba

Anlamı : Andolsun ki Allah, elçisinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse siz güven içinde başlarınızı tıraş etmiş ve saçlarınızı kısaltmış olarak, korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinzi bilir. İşte bundan önce size yakın bir fetih verdi.

28. Ayet : Hüvellezı ersele rasulehu bil hüda ve dınil hakkı li yuzhirahu aled dıni küllih Ve kefa billahi şehıda

Anlamı : Bütün dinlerden üstün kılmak üzere, Peygamberini hidayet ve hak din ile gönderen O'dur. Şahit olarak Allah yeter.

29. Ayet : Muhammedür rasulüllah vellezıne meahu eşiddaü alel küffari ruhamaü beynehüm terahüm rukkean süccedey yebteğune fadlem minellahi ve rıdvana sımahüm fı vücuhihim min eseris sücud zalike meselühüm fit tevrati ve meselühüm fil incıl ke zer'ın ahrace şat'ehu fe azerahu festağleza festeva ala sukıhı yu'cibüz zürraa li yeğıyza bihimül küffar veadellahüllezıne amenu ve amilus salihati minhüm mağfiratev ve ecran azıyma

Anlamı : Muhammed Allah'ın elçisidir. Onun yanında bulunanlar da kâfirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler. Onları rükûa varırken secde ederken görürsün. Allah'tan lütuf ve rıza isterler. Yüzlerinde secdelerin izinden nişanları vardır. Bu, onların Tevrat'taki vasıflarıdır. İncil'deki vasıfları da şöyledir: Onlar filizini yarıp çıkarmış, gittikçe onu kuvvetlendirerek kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzerler ki bu, ziraatçıların da hoşuna gider. Allah böylece onları çoğaltıp kuvvetlendirmekle kâfirleri öfkelendirir. Allah inanıp iyi işler yapanlara mağfiret ve büyük bir mükâfat vaad etmiştir. Hata Bildir  FaceBook ta paylaş

Fetih Suresi Yorumları ve Tartışma Forumları
İsminiz :
Yorumunuz :
E - Posta Adresiniz ( Site de Yayınlanmaz)
Yorumunuza gelen cevapları takip etmek istiyorsanız, E - Posta adresinizi girmelisiniz.
Güvenlik : Kırmızı renk ile yazılan sayıyı girin

212 Yorum Yapılmış "Fetih Suresi"figen
23.06.2014
Benimde ailem icin iki cocugum icin duaniza ihtiyacim var simdiden eden ve etmeyen herkezden allah razi olsun

zeynep
22.06.2014
bende bugün gireceğim sınava. ben herkese okudum sizde bana okurmusunuz ben 12 yaşında bir kız çocuğuyum

pybs
22.06.2014
inşallah bursluluk sınavımı kkazanırım

Yıldırım
17.06.2014
Allah ın Rahmeti ve Bereketi Üzerinde olsun Hülya.

merve
14.06.2014
Yarın universite sinavina girecegim. Insallah basarili olurum. Okuyabildigim kadar okuyacagim. Yorum atan herkes icin de vesile olsun. Umarım hepimiz icin hayirlisi olur.

Betül
13.06.2014
ablam üniversite sınavına girecek lütfen okuyun ve
dua edin Allah rızası için

Betül
13.06.2014
ablam üniversite sınavına girecek lütfen okuyun ve
dua edin Allah rızası için

Hazal
13.06.2014
Bilmiyorum bu yorumumu zamanında örebilecek misiniz ama 2 gün sonra LYS sınavım var Allah rızası için okudukan sonra duanıza benimde adımı eklerseniz sevinirim Allah şimdiden razı olsun umarım dilekleriniz kabul olur

bahar güneş
13.06.2014
Arkadaslar ben yarin lys sinavina girecem bana ve tum girecek olan arkadaşlarimiza dua edelim allah yardimcimiz olsun arkadaslar bana dua edin kurban klayim ban dua edin

nil
10.06.2014
Benim içinde dua edin, allah için.

b
09.06.2014
Astsubay sınavına giricem dualarinizi eksik etmeyin

ender
09.06.2014
müslümanlara reva görülen zülümlerin son bulması niyetiyle okurmusunuz Allah razı olsun

fatoş
06.06.2014
hülyacım senin için 3 defa okuyacağım bu sureyi
şimdiden başarılar...

yuzarsif
03.06.2014
arkadaşlar allah rızası için bana dua edermisiniz günahlarımın affı için.. allah dua bekleyen tüm kardeşlerimizinde duasını kabul buyursun

su
31.05.2014
HÜLYAYA..ben hukuk fak. bitirdim bence baska alanlara heves et cünkü edinecegin meslek günah işlemeksizin asla ve asla para kazanamayacağın bir meslek.sonradan pişman olmak yerine bugün iyice tahlilini yap derim.BUNUN İÇİN FETİH SURESİ OKUMAK NE DERECE CAİZ O DA MECHUL

osman
27.05.2014
s.a fetih süresini muhakak okuyun kardeşlerim.allah yar ve yardımcınız olsun.

Ömer
25.05.2014
Bu hafta bir sınavım var ve bu sınavdan iyi not almam gerekiyor lütfen dua edin.

ayla ataş
24.05.2014
Tüm müminlerden rica ediyorum ablam beyin kanaması geçirdi uyanamıyorum perişanız dualarınızı esirgemeyin Allah rızası için.

hülya
21.05.2014
ben yetim ve öksüz bir kız çocuğuyum.19 temmuzda hukuk fakültesine girebilmem için bir sınava girecem Allah Muhammet aşkına Allah rızası için bana da dua edin çok ihtiyacım lütfen dua edin.şimdeden eden ve etmeyen herkesten Allah razı olsun.lütfen dua edin.

MUHAMMET
20.05.2014
ALLAHSABREDENLERLEOLSUN

ONUR ERSOY
15.05.2014
Abilerim ablalarım bir işimiz var. İçinizde çok sevdiği bir kulun hatrına belki kabul eder. Bu işimiz içinde dua edermisiniz. Allah razı olsun

canan ersoy
11.05.2014
kurban olurum matematk sınavım vr ltf ltf allah için dua edin yalvarırım

seda
01.05.2014
Allah rızası için benim dileğim içinde dua edermisiniz bende duamı ediyorum ama sizlerden de istiyorum.Allah herkesten razı olsun.

Tgs Operation
28.04.2014
S.a hastanede yatan çalışma arkadaşımız için Allah rızası için dua edin.

elif
27.04.2014
Allah rızası için din kardeşlerim ne olur bana da çok dua edin yarın ve ertesi gün teog sınavım var dua edenlerden de etmeyenlerdn de Allah razı olsun şimdiden.

çetin özsoy
27.04.2014
hepinize hediyem olsun

Gizem
25.04.2014
2 gün sonra sınavım var arkadaşlar lütfen benim içinde okuyun okumayanada okuyana şşimdiden teşekkürler.

Hatice
25.04.2014
fetih suresini 33 defa okudum çok faydasını gördüm

şebnem
25.04.2014
arkadaşlar Selamun Aleyküm bugün sınavım var lütfen benim içinde dua edin ALLAH YANINIZDA OLSUN (AMİN)

furkan
20.04.2014
seamun aleyküm

Mehmet
17.04.2014
Selamun Aleyküm. Arkadaşlar yorumları okudum da, herkes kendisi için, arkadaşı-akrabası için dua istemiş. Bu kadar hazıra konmayın. Dinimizde zorluk yoktur çok şükür. Arapça bilmiyorsanız latin harflerini okuyun buda sevaptır. Herkesin duası kabul olsun inşallah ama biraz kendiniz de gayret edin. üzüldüm bu tabloya. Selamun aleyküm.

Nergiz
16.04.2014
tetih süresi uzun ama allah rızası olsun

orhan
13.04.2014
allah rızası için banada dua edermisinizz...

SEFA YILDIRIM
08.04.2014
öncelikle herkese selamün aleyküm ben 9 sınıf ögrençisiyim tek hedefim sbs den yüksek bir puan almaktı ama olmadı şimdi ise derslerime çalışıp iyi bir liseye gitmek sizden istediğim bu yazıyı okuyan herkesten allah rızası için bu duayı bana okuyun bana dua edin hepinizden allah razı olsun

İsmail akkaş
30.03.2014
Arkadaşlar 6nisanda bir sınavım var allah rızası için bana da okuyun. Allah hepinizden razı olsun.

boş ver
28.03.2014
her cuma okuya bilirmisiniz

DAĞLI
28.03.2014
Allah C.C Müslümanlara her şeyin en iyisini vermiş bahşetmiş ama biz müslümanlar neden dinimizi layıkıyla yaşamıyoruz.İslam ülkelerinin hali ne?

bebek
26.03.2014
Bebeğimin şifası için okuyan olursa çok sevinirim.Allah razı olsun.

deniz
24.03.2014
rize büyük köyde teyzemin kocası için okuyoruz. Allah rızası için

Fadime
24.03.2014
Çok güzel bir sure derslerim için dua ettim Allahım ,Rabbim iyşallah kabul eder. Fadime Aydın

mahmut
24.03.2014
öncelikle herkese selamün aleyküm.ben dün 23.03.2014ygs sınavına girdim tek hedefim polis olmak küçüklüğümden beri çok istiyorum polis olmayı bu dünyada en çok istediğim şey vatanıma milletime aileme layık biri olmaktır hayatımı kurtaracak tek sınav budur allah korusun sonucum iyi gelmesse yıkılırım ölürüm sonucumu çok merak ediyorum inş. polislik puanını alırım sizden istediğim tek şey bu yazıyı okuyan herkes lütfen oturup bana dua etsin dua edenlerinde etmeyenlerinde allah gönüllerinde ne varsa versin inş. geleceğim herşeyim bu sınava bağlı allah aşkına bana çok dua edin.bu fetih suresini bana bir öğretmen önerdi allah ondan razı olsun.bende bu gece oturacam inş.sabaha kadar hiç yatmayacam ve hep okuyacam sınav sonucumun iyi gelmesi için ey kardeşlerim abilerim ablalarım yalvarırım bana çok dua edin bu sınav benim için çok önemli allah gönlünüzde ne varsa versin inş.

cihan
23.03.2014
Ygsye giren tüm öğrencilere dua edelim lütfen Buda çok anlamlı çok güzel bir süre Allaha şükür ki biz bunu okuduk sizde okuyun okutun dualarınızı esirgemeyin slm olsun size

ahmet
23.03.2014
ALLAH HEPİMİZİN İÇTEN ETTİĞİ DUALARI KABUL EDER İNŞALLAH BÜTÜN MÜMİN ERKKEKLERLE MÜMİN KADINLARIN GÜNAHLARINI BAĞIŞLAR TÖVBESİNİ KABUL EDER YÜCE YARADAN

gözde
22.03.2014
ben 6 aylık evliyim.kaynanam ve kayınpederimle altlı üstlü oturuyorum.evlendiğimden beri duymadıgım laf kalmadı eşim de onlardan yana her zaman.artık dayanamıyorum eşimı sevıyorum fakat onun hıcbir fedakarlıgını ve ugrasını goremıyorum herseyı ustume yıkıyor.bosanma durumuna geldik.benim için de dua edın ne olursunuz.:(

llllllooo
20.03.2014
24 marta kadar sureyi bi kere okurmusubuz teslim edeceğiniz isim nesime

selda çağlı
20.03.2014
Kızım Aleyna Pazar günü Üniversite sınavına girecek. Allah rızası için bu duayı okumanızı istiyorum teşekkür ederim

ŞEVKET KAYA
19.03.2014
bu duayı öğretmenim Muhammet Ali Yıldız ve tüm tanıdıklarım için okuyorum o bizi dövsede isteği kuran okumammız rabbimizin kitabını okumamız kuran okumaya çalışan arkadaşlarım varsa ne mutlu bize hepinize başarılar diyorum allah dularınızı kabul etsin amin...

merve
19.03.2014
yarın sınavım var Allah rızası için okuyun

orhan
13.03.2014
rabbim bu fetih dunyanın çeşitli yerlerinde yaşayan müslümanlara nasip etsin

derya
13.03.2014
amin

#Gizlilik İlkeleri | Güvenlik İlkeleri | İletişim | Site Haritası | Yardım Forumları

Fetih Suresi, Sitede yer alan grafiklerin tüm hakları saklıdır. Kopyalayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Sitede yer alan bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.

DMCA.com

Ağustos - 2015