Fetih SuresiFetih Suresi, İçinde İslâm'ın elde edeceği fetih, başarı ve zaferden bahsedildiği için Fetih adını alan bu sûre, hicretin altıncı yılında Hudeybiye antlaşması dönüşünde Mekke ile Medine arasında inmiş ve Medine'de inen sûrelerden sayılmıştır; 29 (yirmidokuz) âyettir.

Bismillahirrahmanirrahim

1. Ayet : İnna fetahna leke fetham mübına

Anlamı : Doğrusu biz sana apaçık bir fetih ihsân ettik.

2. Ayet : Li yağfira lekellahü ma tekaddeme min zembike ve ma teahhara ve yütimme nı'metehu aleyke ve yehdiyeke sıratam müstekıyma

Anlamı : Böylece Allah senin geçmiş ve gelecek günahını bağışlar. Sana olan nimetini tamamlar ve seni doğru yola iletir.

3. Ayet : Ve yensurakellahü nasran azıza

Anlamı : Ve sana Allah, şanlı bir zaferle yardım eder.
fetih suresi

4. Ayet : Hüvellezı enzeles sekınete fı kulubil mü'minıne li yezdadu imanem mea ımanihim ve lillahi cünudüs semavati vel ard ve kanellahü alımen hakıma

Anlamı : İmanlarına iman katsınlar diye müminlerin kalplerine güven indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah bilendir, herşeyi hikmetle yapandır.

5. Ayet : Li yüdhılel mü'minıne vel mü'minati cennatin tecrı min tahtihel enharu halidıne fıha ve yükeffira anhüm seyyiatihim ve kane zalike ındellahi fevzen azıyma

Anlamı : Mümin erkeklerle mümin kadınları, içinde ebedi kalacakları, altlarından ırmaklar akan cennetlere koyması, onların günahlarını örtmesi içindir. İşte bu, Allah katında büyük bir kurtuluştur.

6. Ayet : Ve yüazzibel münafikıyne vel münafikati vel müşrikıne vel müşrikatiz zannıne billahi zannez sev' aleyhim dairatüs sev' ve ğadıbellahü aleyhim ve leanehüm ve eadde lehüm cehennem ve saet masıyra

Anlamı : Ve o Allah hakkında kötü zanda bulunan münâfık erkeklere ve münâfık kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklere ve ortak koşan kadınlara azap etmesi içindir. Kötülük onların başlarına gelmiştir. Allah onlara gazap etmiş, lânetlemiş ve cehennemi kendilerine hazırlamıştır. Orası ne kötü bir yerdir!

7. Ayet : Ve lillahi cünudüs semavati vel ard ve kanellahü azızen hakıma

Anlamı : Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

8. Ayet : İnna erselnake şahidev ve mübeşşirav ve nezıra

Anlamı : Şüphesiz biz seni, şâhit, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.

9. Ayet : Li tü'minu billahi ve rasulihi ve tüazziruhu ve tuvekkiruh ve tusebbihuhu bükreten ve ezıyla

Anlamı : Ki, Allah'a ve Resulüne iman edesiniz, ve bunu takviye edip, O'na saygı gösteresiniz ve sabah akşam O'nu tesbih edesiniz.

10. Ayet : İnnellezıne yübayiuneke innema yübayiunellah yedüllahi fevka eydıhim fe men nekese fe innema yenküsü ala nefsih ve men evfa bi ma ahede aleyhüllahe fe se yü'tıhi ecran azıyma

Anlamı : Herhalde sana bey'at edenler ancak Allah'a bey'at etmektedirler. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Kim ahdi bozarsa ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Kim de Allah'a verdiği ahde vefa gösterirse Allah ona büyük bir mükâfat verecektir.

11. Ayet : Se yekulü lekel mühallefune minel a'rabi şeğaletna emvalüna ve ehluna festağfir lena yekulune bi elsinetihim ma leyse fi kulubihim Kul fe mey yemlikü leküm minellahi şey'en in erade biküm darran ev erade biküm nefa bel kanellahü bima ta'melune habıra

Anlamı : Yakında a'râbilerden geri kalmış olanlar sana diyecekler ki, "Mallarımız ve ailelerimiz bizi alıkoydu. Allah'tan bizim bağışlanmamızı dile." Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylerler. De ki: Allah size bir zarar gelmesini dilerse veya bir fayda elde etmenizi isterse O'na karşı kimin bir şeye gücü yetebilir? Hayır! Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

12. Ayet : Bel zanentüm el ley yenkaliber rasulü vel mü'minune ila ehlıhim ebedev ve züyyine zalike fı kulubiküm ve zanentüm zannes sev' ve küntüm kavmen bura

Anlamı : Aslında siz Peygamber ve müminlerin, ailelerine geri dönmeyeceklerini sanmıştınız. Bu sizin gönüllerinize güzel göründü de kötü zanda bulundunuz ve helâki hak etmiş bir topluluk oldunuz.

13. Ayet : Ve mel lem yü mim billahi ve rasulihı fe inna a'tedna lil kafirıne seıyra

Anlamı : Kim Allah'a ve Rasulüne iman etmezse şüphesiz biz, kâfirler için çılgın bir ateş hazırlamışızdır.

14. Ayet : Ve lillahi mülküs semavati vel ard yağfiru li mey yeşaü ve yüazzibü mey yeşa' ve kanellahü ğafurar rahıyma

Anlamı : Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O, dilediğini bağışlar dilediğini azaplandırır. Allah çok bağışlayan çok merhamet edendir.

15. Ayet : Se yekulül mühallefune izen talaktüm ila meğanime li te'huzuha zeruna nettebı'küm yürıdune ey yübeddilu kelamellah kul len tettebiuna kezaliküm kalellahü min kabl fe se yekulune bel tahsüdunena bel kanu la yefkahune illa kalıla

Anlamı : Siz ganimetleri almak için gittiğinizde geri kalanlar: "Bırakın biz de arkanıza düşelim." diyeceklerdir. Onlar, Allah'ın sözünü değiştirmek isterler. De ki: Siz bizimle gelemeyeceksiniz. Allah daha önce böyle buyurmuştur. Onlar size: "Bizi kıskanıyorsunuz." diyeceklerdir. Bilakis onlar, pek az anlayan kimselerdir.

16. Ayet : Kul lil muhallefıne minel a'rabi se tüd'avne ila kavmin ülı be'sin şedıdin tükatilunehüm ev yüslimun fe in tütıy'u yü'tikümüllahü ecran hasena ve in tetevellev kema tevelleytüm min kablü yüazzibküm azaben elıma

Anlamı : A'rabilerin geri bırakılmış olanlarına de ki: Siz yakında çok kuvvetli bir kavme karşı savaşmaya çağırılacaksınız. Onlarla savaşırsınız veya müslüman olurlar. Eğer itaat ederseniz, Allah size güzel bir mükâfat verir. Ama önceden döndüğünüz gibi yine dönecek olursanız sizi acıklı bir azaba uğratır.

17. Ayet : Leyse alel a'ma haracüv ve la alel a'raci haracüv ve la alel meriydı harac ve mey yütıılahe ve rasulehu yüdhılhü cennatin tecrı min tahtihel enhar ve mey yetevelle yüazzibhü azaben elıma

Anlamı : Köre vebal yoktur, topala da vebal yoktur, hastaya da vebal yoktur. Bununla beraber kim Allah'a ve peygamberine itâat ederse, Allah onu, altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Kim de geri kalırsa, onu acı bir azaba uğratır.

18. Ayet : Le kad radıyallahü anil mü'minıne iz yübayiuneke tahteş şecerati fe alime ma fı kulubihim fe enzeles sekınete aleyhim ve esabehüm fethan karıba

Anlamı : Andolsun o ağacın altında (Hudeybiye'de) sana bey'at ederlerken Allah, müminlerden razı olmuştur. Kalplerinde olanı bilmiş onlara güven indirmiş ve onları pek yakın bir fetih ile mükâfatlandırmıştır.

19. Ayet : Ve meğanime kesiraten ye’huzuneha ve kânallahü aziyzen hakiyma

Anlamı : Allah onları elde edecekleri birçok ganimetlerle de mükâfatlandırdı. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

20. Ayet : Ve adekümüllahü meğanime kesiraten te'huzuneha fe accele leküm hazihı ve keffe eydiyen nasi anküm ve li tekune ayetel lil mü'minıne ve yehdiyeküm sıratam müstekıyma

Anlamı : Allah size, elde edeceğiniz birçok ganimetler vaad etmiştir. Bunu size hemen vermiş ve insanların ellerini sizden çekmiştir ki bu, müminlere bir işaret olsun ve Allah sizi doğru yola iletsin.

21. Ayet : Ve uhra lem takdiru aleyha kad ehatallahü biha ve kanellahü ala külli şey'in kadıra

Anlamı : Bundan başka sizin güç yetiremediğiniz, ama Allah'ın sizin için kuşattığı ganimetler de vardır. Allah herşeye kâdirdir.

22. Ayet : Ve lev katelekümüllezıne keferu le vellevül edbara sümme la yecidune veliyyev ve la nesıyra

Anlamı : Eğer kâfirler sizinle savaşsalardı arkalarına dönüp kaçarlardı. Sonra bir dost ve yardımcı da bulamazlardı.

23. Ayet : Sünnetellahilletı kad halet min kabl Ve len tecide li sünnetillahi tebdıla

Anlamı : Allah'ın öteden beri gelen kanunu budur. Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın.

24. Ayet : Ve hüvellezı keffe eydiyehüm anküm ve eydiyeküm anhüm bi batni mekkete mim ba'di en azferaküm aleyhim ve kanellahü bi ma ta'melune basıyra

Anlamı : O sizi onlara karşı muzaffer kıldıktan sonra Mekke'nin göbeğinde onların ellerini sizden, sizin ellerinizi de onlardan çekendir. Allah, yaptıklarınızı görendir.

25. Ayet : Hümüllezıne keferu ve sadduküm anil mescidil harami vel hedye ma'kufen ey yeblüğa mehılleh ve lev la ricalüm mü'minune ve nisaüm mü'minatül lem ta'lemuhüm en tetauhüm fe tüsıybeküm minhüm mearratüm bi ğayri ılm li yüdhılellahü fı rahmetihı mey yeşa' lev tezeyyelu le azzebnellezıne keferu minhüm azaben elıma

Anlamı : Onlar inkâr eden ve sizin Mescid-i Haram'ı ziyaretinizi ve bekletilen kurbanların yerlerine ulaşmasını men edenlerdir. Eğer kendilerini henüz tanımadığınız mümin erkeklerle, mümin kadınları bilmeyerek ezmek suretiyle bir vebalin altında kalmanız ihtimali olmasaydı, Allah savaşı önlemezdi. Dilediklerine rahmet etmek için Allah böyle yapmıştır. Eğer onlar birbirinden ayrılmış olsalardı elbette onlardan inkâr edenleri elemli bir azaba çarptırırdık.

26. Ayet : İz cealellezıne keferu fi kulubihimül hamiyyete hameyyetel cahiliyyeti fe enzelellahü sekınetehu ala rasulihi ve alel mü'minıne ve elzemehüm kelimetet takva ve kanu ehakka biha ve ehleha ve kanellahü bi külli şey'in alıma

Anlamı : O zaman inkâr edenler, kalplerine taassubu, câhiliyet taassubunu yerleştirmişlerdi. Allah da elçisine ve müminlere sükûnet ve güvenini indirdi. Onları takva sözü üzerinde durdurdu. Zaten onlar buna pek layık ve ehil kimselerdi. Allah herşeyi bilendir.

27. Ayet : Le kad sadekallahü rasulehür ru'ya bil hakk le tedhulünnel mescidel harame in şaellahü aminıne muhallikıyne ruuseküm ve mükassıriyne la tehafun fe alime ma lem ta'lemu fe ceale min duni zalike fethan karıba

Anlamı : Andolsun ki Allah, elçisinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse siz güven içinde başlarınızı tıraş etmiş ve saçlarınızı kısaltmış olarak, korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinzi bilir. İşte bundan önce size yakın bir fetih verdi.

28. Ayet : Hüvellezı ersele rasulehu bil hüda ve dınil hakkı li yuzhirahu aled dıni küllih Ve kefa billahi şehıda

Anlamı : Bütün dinlerden üstün kılmak üzere, Peygamberini hidayet ve hak din ile gönderen O'dur. Şahit olarak Allah yeter.

29. Ayet : Muhammedür rasulüllah vellezıne meahu eşiddaü alel küffari ruhamaü beynehüm terahüm rukkean süccedey yebteğune fadlem minellahi ve rıdvana sımahüm fı vücuhihim min eseris sücud zalike meselühüm fit tevrati ve meselühüm fil incıl ke zer'ın ahrace şat'ehu fe azerahu festağleza festeva ala sukıhı yu'cibüz zürraa li yeğıyza bihimül küffar veadellahüllezıne amenu ve amilus salihati minhüm mağfiratev ve ecran azıyma

Anlamı : Muhammed Allah'ın elçisidir. Onun yanında bulunanlar da kâfirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler. Onları rükûa varırken secde ederken görürsün. Allah'tan lütuf ve rıza isterler. Yüzlerinde secdelerin izinden nişanları vardır. Bu, onların Tevrat'taki vasıflarıdır. İncil'deki vasıfları da şöyledir: Onlar filizini yarıp çıkarmış, gittikçe onu kuvvetlendirerek kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzerler ki bu, ziraatçıların da hoşuna gider. Allah böylece onları çoğaltıp kuvvetlendirmekle kâfirleri öfkelendirir. Allah inanıp iyi işler yapanlara mağfiret ve büyük bir mükâfat vaad etmiştir. Hata Bildir  FaceBook ta paylaş

Fetih Suresi Yorumları ve Tartışma Forumları
İsminiz :
Yorumunuz :
E - Posta Adresiniz ( Site de Yayınlanmaz)
Yorumunuza gelen cevapları takip etmek istiyorsanız, E - Posta adresinizi girmelisiniz.
Güvenlik : Kırmızı renk ile yazılan sayıyı girin

260 Yorum Yapılmış "Fetih Suresi"hatice uzun
02.02.2016
yarambi bizim namusumuzu malımızı canımızı koruyan asker ve polisimize sen yardım et onlara fetihler nasib et

muhammed fatih
18.12.2015
Ne güzel bir dinimiz var dimi. Bir birini hiç tanımayan insanlar birbirinden dua istiyor.
Hepimiz Allah tan geldik, Allah a gideceğiz. Babamız bir ( Adem a.s. ) Anamız bir. Eğer inanıyorsanız buda bizi kardeş yapar...
Benim dualarım gerçekten inanan, kendi nefsinden önce kardeşini düşünen, içerisinden geçen kötülüklere karşı koyup ayakta durmaya çalışan kardeşlerimle ve onların istek / talepleriyle beraberdir. Sizde benim için dua edin inşallah. Allah bizlerin, vatanımızın ve koruyucularımızın yar ve yardımcısı olsun inşallah...

enes uysal
17.12.2015
harika programda çok işime yaradı

Mehmet
14.12.2015
19 cu ayet sanki yanlış yazılmış yada başka erlerde yanlış yazılmış

betul
12.12.2015
Allah hepimizin dualarini kabul etsin. Bende universite sinavlarina hazirlaniyorum dua edin simdikten Allah hepinizden razi olsun.. Aminn

öğrenci
24.11.2015
YARIN TEOG SINAVIM VAR DUALARINIZI BEKLİYORUM ŞİMDİDEN ALLAH RAZI OLSUN

nisanur
24.11.2015
anlamlı ve güzell bir dua

AYLİN AYAZ
11.11.2015
ÇOK ÖNEMLİ VE ANLAMLI BİR DUA ALLAH HEPİMİZİN DUALARINI KABUL ETSİN.

şafak
11.11.2015
ALLAH TÜM İNSANLARIN DUASINI KABUL ETSİN BENDE ÇOK ZORLUKLAR ÇEKİYORUM OĞLUM İŞSİZ EVİMİZ YOK GEÇİNMEMİZ ÇOK ZOR GENEDE AYAKDA DURMAYA ÇALIŞIYORUM HERKESİN GÖNLÜNE GÖRE VERSİN

SENGUL kAHVECI
06.11.2015
Yüzlerinde secdelerin izinden nişanları vardır. Bu, onların Tevrattaki vasıflarıdır. İncildeki vasıfları da şöyledir: Onlar filizini yarıp çıkarmış, gittikçe onu kuvvetlendirerek kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzerler ki bu, ziraatçıların da hoşuna gider.bana bu bolumu yrumlarsaniz sevinirim. Allah razi olsun

hasta yakini
09.10.2015
esim cok nadir rastlanan bi kanser turuyle savasiyor.Lutfen esime dua edermisiniz ?

dost
14.09.2015
Huzur Veren Bir Duadır

fetih suresi insanın içine huzur veren bir duadır rabbim tüm mümin kardeşlerimin duasını kabul eylesin amin
  Cevap Yaz    

adı bende saklı
10.09.2015
Bence Çok Hoş

Bence çok hoş bir sure herkese okumasını tavsiye ederim oldukça da faydalı&128515;&128515;
  Cevap Yaz    

Gülçin Anıl
10.09.2015
Askerlemiz İçin

Askerlemiz için her gün 3 defa okuyun
  Cevap Yaz    

sadullah
10.09.2015
Benim Dileğim İçinde Dua Edermisiniz

Allah rızası için benim dileğim içinde dua edermisiniz bende duamı ediyorum ama sizlerden de istiyorum.Allah herkesten razı olsun.
  Cevap Yaz    

efe
09.09.2015
Allah Rızası İçin Bu Kan Dursun

ALLAH rızası için bu kan dursun ve çatışmalar bitsin,daha fazla yürekler yanmasın analar,babalar, bacılar,evlatlar ağlamasın,diye 1 fetih ve 25 kureyş süresi okuyalım.hepinizden sağ duyulu olmanızı bekliyorum.hepimiz kardeşiz.kardeş kardeşi öldürmesin artık yeter.
  Cevap Yaz    

yüksel
08.09.2015
Şehitlerimiz İçin

Şehitlerimiz için Allah rızası için...
  Cevap Yaz    

Serap ALTUN
08.09.2015
((( 3 ))) RAHMÂN VE RAHÎM OLAN YÜCE ALLÂHIMIZ ... TÜRKİYE CUMHÛRİYETİMİZ, VATANIMIZ, ÜLKEMİZ, MEMLEKETİMİZ, MİLLETİMİZ, BAYRAĞIMIZ, EZANIMIZ, NÂMUSUMUZ, HÜRRİYETİMİZ, ŞEREFİMİZ, KANIMIZ, CANIMIZ, MALIMIZ,MÜLKÜMÜZ, ... MİLLÎ VE İNSÂNÎ DEĞERLERİMİZ E KAST EDENLER E KARŞI; ASKERİMİZ, POLİSİMİZ, JANDARMAMIZ VE BÜTÜN GÜVENLİK GÜÇLERİMİZ LE BİRLİKTE VERDİĞİMİZ SAVUNMA MÜCÂDELEMİZ DEN; BİZ İ, BÜTÜN FETİHLERİMİZ DEKİ GİBİ, YİNE SEN GÂLİP ÇIKARIP MAĞFİRET VE MÜKÂFAATN LA ŞEREFLENDİR, HAYIRLISIYLA İNŞÂLLAH ... ÂMÎN

ibrahim
29.08.2015
ALLAH hepinizin, hepimizin yardımcısı olsun

Hasan
10.08.2015
Selamınaleyküm
Yaşım 30.bu güne kadar hiçbir işim rast gitmedi.olmadı yapamadım.bir sevdiğim bekleyenim var.henüz evlenemedik.işleri yoluna koyamadım.Allah a dua ediyor ve yalvarıyorum.Sizden tek ricam bir kerecik benim için dua etmeniz.Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun.teşekkürler...

güneş
07.08.2015
oğlum işsiz iş arıyor dualarınıza ihtiyacım var hergün okumaya devam ediyorum ümmeti müslümanlara Allah razı olsun

AHMET CAN
05.08.2015
İŞE GİRMEK İSTİYORUM DUALARINIZA İHTİYACIM VAR HEPİNİZDEN ALLAH RAZI OLSUN

sdfdf
27.07.2015
Bir yakınımız yoğun bakımda yatıyor 2 tane küçük çocuğu var lütfen dua edin

Ahmet K.
09.07.2015
Okumuş olduğum süreyi Allah(c.c.) şifa bekleyenlere, sınava gireceklere ve vefat etmişlere ve bizlere hediye eylesin. Amin.

hüseyin
07.07.2015
çocuğumun ve tüm hastaların şifası için dua ediniz inşallah ALLAH hepinizden razıolsun.

Melike
06.07.2015
Benim de çocuğum var eşimin işi için beni de ekleyin duanıza allah rızası için, hepinizin dilekleri kabul olsun

erdem
02.07.2015
ben yakın zamanda iflas ettim dualarınıza bende muhtacım canlar esirgemeyin dualarınıza muhtacım

Irmak
26.06.2015
Işim icin ben de dua bekliyorum kardeslerim. Allah yar ve yardimcimiz olsun. Dua edenden de etmeyenden de razi olsun.

yücel
18.06.2015
kendisinden çok yakınını bir tanıdığını düşünen insanlarla dolu burası. allah hepinizi mağfiret yağmurlarıyla ıslatsın. allah hepinizden razı olsun.allahın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun inşaallah.

ömer
13.06.2015
Alah rızası için banada dua edermisiniz bu gün bursluluk sınavına girecemde.

ömer
13.06.2015
Alah rızası için banada dua edermisiniz bu gün bursluluk sınavına girecemde.

Mehmet Atakan Kalkar
12.06.2015
pazar günü lys sınavına giriyorum.Dualarınıza ihtiyacım var.ALLAH herkesden razı olsun.

MUTLU
09.06.2015
ALLAH YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN BU CUMA NAMAZDA ALLAH KISMET EDERSE HEPİNİZE DUA BENDEN SİZDE DUA EDİN

Ömer Faruk Aksu
09.06.2015
Ümmeti Muhammedin şu günlerde hep okuması gereken sure. Kurtuluşumuz için en güzel sure budur.

leyla
05.06.2015
çok güzel insanın içi ferahlıyor by ayetleri okudugunda bindefa hamd ve şükür bize islam dini vaat etiği için rabbime

Melis
04.06.2015
İnşaallah her kesin derdi ve sıkıntısı su olup akıp gider sınava gideceklere ALLAH zihin açıklığı versin

Hikmet
03.06.2015
S.a Herkese ilk Ayeti fırsat buldukça okunmasını tavsiye ederim orjinal dilde inne fettehna leke fetham mübine : şüpesiz biz sana apaçık(başarı zafer ) Verdik. Herşey degişiyor olumlu yönde cok şükür ben faydasını gördüm görüyorum umarım sizde görürsünüz.

zeynep
29.05.2015
bi arkadaşım çok zor durumda lütfen bu yorumu görürseniz onun içinde dua edin. Allah razı olsun

zeynep
29.05.2015
bi arkadaşım çok zor durumda lütfen bu yorumu görürseniz onun içinde dua edin. Allah razı olsun

CEMİL
06.05.2015
Rabbim herkese gönlüne göre versin. Bütün mümin kardeşlerimi her türlü kazadan beladan siyanet buyursun, Şaşıranlara istikamet ihsan etsin, Darda kalnlara , yolda kalanlara,yardıma muhtaç olanlara Rahmetiyle muamele etsin. Çoluğumuzu çocuğumuzu, Devletimizi Milletimizi ve Bütün insanları korusun inşallah Amin.

kerem
29.04.2015
Allah herkesin duasini kabul eder insallah

sena
29.04.2015
inşallah Allah dualarımı kabul eder

zeynep
28.04.2015
herkese başarılar diliyorum

mazlum dogan
23.04.2015
6 gün sonra teog sınavım var.allah rızası için okurmursu nuz beni için?

erkan
22.04.2015
hey müslüman kardeşlerim ülkemizin refahı ve salameti için günde 2 defa feti süresi okuyun.

saki
15.04.2015
ARAPÇASININ DA OLMASINI İSTERDİM. OLMADIĞI İÇİN OKUYAMADIM. BİLGİNİZ OLSUN

kenan
14.04.2015
ben öğrenciyim sınava iki hafta kaldı onun için okumanızı rica ediyorum şimdiden okuyanlara Allah razı olsun

yüksel tunç
13.04.2015
ülkemizin birlik ve beraberliği için ve güçlü olmak için okumaya devam osmanlıda her vatandaş günde bir kez okurmuş

figen
23.06.2014
Benimde ailem icin iki cocugum icin duaniza ihtiyacim var simdiden eden ve etmeyen herkezden allah razi olsun

zeynep
22.06.2014
bende bugün gireceğim sınava. ben herkese okudum sizde bana okurmusunuz ben 12 yaşında bir kız çocuğuyum

#Gizlilik İlkeleri | Güvenlik İlkeleri | İletişim | Site Haritası | Yardım Forumları

Fetih Suresi, Sitede yer alan grafiklerin tüm hakları saklıdır. Kopyalayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Sitede yer alan bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.

DMCA.com

Şubat - 2016